Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.26.2013.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/134/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567, z 2013 r., poz.153 )

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXI/134/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 marca 2013 r. Rada Gminy Nowe Piekuty podjęła uchwałęNr XXI/134/13 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która w dniu 28 marca 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 15 kwietnia 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2017 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W toku badania legalności niniejszego aktu prawnego, organ nadzoru stwierdził,iż podjęte przez Radę Gminy uregulowania naruszają przepis art. 21 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, wskutek braku pełnej realizacji dyspozycji upoważnienia ustawowego.

Należy podkreślić, iż organ jednostki samorządu terytorialnego realizujący ustawowy obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest zobowiązany uwzględnić wszystkie wskazane w ustawie elementy kształtujące treść programu.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym na mocy art. 21 ust. 2 ww. ustawy "radzie gminy przypisany został obowiązek uchwalania co najmniej na pięć lat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zawierającego postanowienia odnoszące się co najmniejdo wszystkich kwestii wymienionych w tym przepisie" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 842/12). Podobny pogląd w kwestii przedmiotu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wyraził skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w wyroku z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Go 306/11, zgodnie z którym niniejsza uchwała "winna kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie kwestie wskazane w upoważnieniu ustawowym, zawartym w art. 21 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w sposób dostosowany
do zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności lokalnej".

Odnosząc powyższe do badanej uchwały, organ nadzoru zauważa, iż wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Piekuty nie zawiera planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach (art. 21 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy) oraz wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatków inwestycyjnych (art. 21 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy) i opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. .21 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy). Jednocześnie, wypełniając dyspozycję normy prawnej art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy, organ stanowiący gminy Nowe Piekuty uwzględnił jedynie sposób i zasady zarządzania lokalamii wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, pomijając przewidywane zmianyw zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

W kwestionowanej uchwale brak jest koniecznych rozwiązań wskazanych w ustawie odnośnie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, takich jak warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobua osobami zajmującymi lokale w innych zasobach (art. 21 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy) oraz brak wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu (art. 21 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

Niezależnie od braku pełnej realizacji dyspozycji upoważnienia ustawowego, podnieść należy, iż niektóre postanowienia badanego programu naruszają obowiązujący porządek prawny. Wśród zapisów dotyczących wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminy, oprócz warunku złożenia pisemnego wnioskuw sprawie i mieszkania w trudnych warunkach mieszkaniowych, Rada Gminy wskazała kryterium stałego zameldowania na terenie Gminy Nowe Piekuty przez okres co najmniej 5-u lat. W świetle przepisów ww. ustawy "niedopuszczalne jest wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osóbnie spełniających wskazanych wyżej warunków. Krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu jest określony w art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Jak wynika z tego przepisu uprawnionymi są wszyscy członkowie wspólnoty samorządowej, którzy posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i którzy spełniają jednocześnie kryterium dochodowe (…). Ponadto brak jest jakichkolwiek podstaw, aby do uchwały wprowadzać unormowania, które postawią w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie zróżnicują sytuacje osób znajdujących się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, które być może kwalifikowałyby się do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych dla nich postanowień" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Po 102/12 oraz vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2012r., sygn. akt I OSK 2021/11).

Ponadto, organ nadzoru wskazuje na nieprawidłową budowę przedmiotowego aktu prawa miejscowego w świetle postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasadtechnikiprawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Zastosowana w obrębie załącznika Nr 1 do uchwały budowa i systematyzacja uchybia zasadom systematyzacji przepisów prawnych zgodnie z § 124 w związku z § 143 ww. rozporządzenia. Tym samym, samodzielne zdania powinny uzyskiwać oznaczenie "paragraf", gdyż jest to podstawowa jednostkaredakcyjna i systematyzacyjna rozporządzeń oraz analogicznie aktów prawa miejscowego. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępyna punkty, punkty na litery, a litery na tiret.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, a brak wskazanych elementów wpływa na ocenę legalności całego programu, skutkując koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargido Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Gminy Nowe Piekuty

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe