Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 12, poz. 160), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1596) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 kwietnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:

1) terenu znajdującego się w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 208 z dnia 24 stycznia 2008 roku), na podstawie § 33 ust. 1 ww. uchwały.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Obwieszczenia Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/254/05
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie
Suwałki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) art. 6 ust. l i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr. 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki w granicach określonych uchwałą Nr XV/133/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego ,,KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki, przedstawionego na rysunku planu w skali l : 1000, stanowiącym załącznik graficzny Nr l do niniejszej uchwały.

2. Granicami opracowania planu objęto tereny położone we wsi Krzywe, ograniczone rzeką Czarną Hańczą, granicami Miasta Suwałki, drogą wojewódzką Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny i terenami istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz rozłogami łąk i pól.

3. Ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XVIII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 roku i jego aktualizacji uchwała Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 roku.

§ 2. l. Na czas eksploatacji kruszywa naturalnego przeznacza się na cele nierolnicze określone w § 7 ust. l pkt l) ogółem 24,7893 ha gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego o następującej strukturze:

1) RV o powierzchni - 2,62 ha;

2) RVI o powierzchni - 22,1693 ha.

2. Na czas eksploatacji kruszywa przeznacza się na cele nierolnicze określone w § 7 ust. l pkt 2) potencjalne wpływy robót górniczych - R VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 2,545 ha.

3. Przeznacza się na cele nierolnicze - zabudowę mieszkalną jednorodzinną określone w § 7 ust. l pkt 4) grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni l ,3728 ha, o następującej strukturze:

1) PsVI o powierzchni - 0,1200 ha;

2) RVI o powierzchni - 1,2528 ha.

4. Przeznacza się na cele nierolnicze - poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 653 i dojazd do terenów eksploatacji kruszywa określone w § 16 ust. l pkt l i 2 grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 0,075 ha o następującej strukturze:

l) RVI o powierzchni - 0,0750 ha.

5. Na obszarze objętym niniejszym planem grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego nie występują.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) czasowe przeznaczenie terenów rolnych pod eksploatację kruszywa naturalnego na potrzeby drogownictwa i budownictwa, a po wyeksploatowaniu złóż rekultywacja terenu;

2) wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, uzupełniającą istniejącą zabudowę położoną w bezpośrednim ich sąsiedztwie;

3) określenie zasad zagospodarowania i sposobu użytkowania terenów, z jednoczesna minimalizacją skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;

4) stworzenie podstaw do działalności podmiotów gospodarczych.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny rolnicze przeznaczone do eksploatacji kruszywa naturalnego na potrzeby drogownictwa i budownictwa (udokumentowane złoże kruszywa "KRZYWE I", oznaczone na rysunku planu symbolemR/PG- obszar górniczy;

2) tereny rolnicze potencjalnych wpływów robót górniczych oznaczone na rysunku planu symbolemR- teren górniczy;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolemMN;

4) tereny upraw rolnych, użytków zielonych, nieużytków i skarp oraz zadrzewień śródpolnych, oznaczone na rysunku planu symbolemZN;

5) tereny istniejących zadrzewień śródpolnych oznaczone na rysunku planu symbolemLs;

6) teren rzeki Czarnej Hańczy, oznaczony na rysunku planu symbolemWS;

7) teren komunikacji publicznej, oznaczony na rysunkach planu symbolemKD;

8) teren komunikacji wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolemKW.

2. Na terenach o których mowa w ust. l ustala się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie tymczasowe oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 5. Integralną częścią planu:

1) załącznik nr l - rysunek planu w skali l :1000;

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:

3) załącznik nr 3 rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określania o:

1) rysunku planu- należy przez to rozumieć część graficzną planu w skali 1:1000 stanowiącą załącznik Nr l do niniejszej uchwały;

2) uchwale- należy przez to rozumieć tekst niniejszej Uchwały Rady Gminy Suwałki;

3) przepisach szczególnych i odrębnych- należy przez, to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) terenie -należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu podstawowym- należy przez, to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu tymczasowym- należy przez, to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może występować na wyznaczonym terenie w ograniczonym czasie, określonym w decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych i odrębnych;

7) linii rozgraniczającej- obowiązującej lub postulowanej należy przez, to rozumieć linię dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

8) terenie górniczym -należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

9) obszarze górniczym- należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach, której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;

10) koncesji- należy przez, to rozumieć decyzję właściwych organów na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż. wydaną na podstawie przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z. właściwym organem samorządu terytorialnego;

11) przedsiębiorcy -należy przez to rozumieć podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą szczególną;

12) rekultywacji terenów- należy przez to rozumieć nadanie lub przywrócenie terenom zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie ich rzeźby, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;

13) zagospodarowaniu gruntów- należy przez to rozumieć rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O
RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

§ 7. l. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania:

1) Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren oznaczony na rysunku planu symbolem:lR/PG.

a) w zakresie przeznaczenia podstawowego na tym terenie przewiduje się funkcję rolniczą,

b) w zakresie przeznaczenia tymczasowego przewiduje się powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego (piasek ze żwirem z domieszką otoczaków, głównie w postaci skał magmowych, metamorficznych i osadowych) na potrzeby drogownictwa i budownictwa - udokumentowane złoże kruszywa naturalnego "KRZYWE I" o zasobach geologicznych w ilości 3.734.262 ton i powierzchni złoża 24,7893 ha,

c) stanowisko archeologiczne AZP 17/85 Nr 18,

d) [1]) eksploatacja złoża prowadzona będzie w godzinach 600do 2030,

e) wytwarzane zanieczyszczenia nie mogą przekraczać norm dopuszczonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska.

f) przewiduje się eksploatację złoża poprzez wydobycie kruszywa koparką, ładowarką lub koparką i ładowarką równocześnie, posiadającą aktualne badania, spełniające wymogi ochrony środowiska, lub nową posiadającą certyfikat UE a jej praca nie może przekroczyć norm określonych w przepisach prawnych,

g) przed rozpoczęciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robót wydobywczych należy zdjąć nakład o grubości 0,2 m do 0,4 m (średnio o 0,254 m),

h) eksploatacja kruszywa nie powinna przekraczać standardów jakości powietrza poza terenem, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny,

i) ze względu na ochronę oznaczonych dóbr ustanawia się następujące minimalne szerokości pasów ochronnych;

- 6,00 m od gruntów sąsiednich,

- 13,00 - 38,00 m od linii energetycznych,

- 20,00 m od skrawków lasu za środkowo - wschodnią granicą złoża,

- 80,00 m - 100 m od rzeki Czarnej Hańczy - po istniejącej naturalnej skarpie,

- 40,00 m od granic działek zabudowy jednorodzinnej,

j) wydobywanie kopalin może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr:

- dojazd do terenów eksploatacji i wywóz, kruszywa należy przewidywać w oparciu o projektowany wjazd z drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny- 6KWD,

- na budowę lub przebudowę zjazdu z. drogi, o której mowa wyżej, właściciel lub użytkownik nieruchomości winien uzyskać w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

2) Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren oznaczony na rysunku planu symbolem:2 R

a) w zakresie przeznaczenia podstawowego na tym terenie przewiduje się funkcję rolniczą,

b) w zakresie przeznaczenia tymczasowego na terenie 2R przewiduje się wpływy robót górniczych, zwałowania gleby oraz dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów parterowych związanych z techniczną i sanitarną obsługą terenu l R/PG,

c) stanowisko archeologiczne AZP 17/85 Nr 16 i 17,

d) na granicy udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego (na granicy wydobycia) od strony zabudowy jednorodzinnej na zwałowaniach urządzić pas zieleni izolacyjnej z nasadzeniami z drzew liściastych i iglastych,

c) przed rozpoczęciem eksploatacji kruszyna należy urządzić pas buforujący (naturalny ekran akustyczny ze zwałowanego gruntu) w celu ochrony istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami lub hałasem,

f) pod liniami elektroenergetycznymi i ich strefami technicznymi zakaz nasadzeń zieleni wysokiej.

3) Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren oznaczony na rysunku planu
symbolem:3WS

a) rzeka Czarna Hańcza - odbiornik wód opadowych z miasta Suwałk oraz. oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni, naturalne koryto rzeki nie pokrywa się z granicami z ewidencji gruntów.

4) Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren oznaczony na rysunku planu symbolem:4MN

a) teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej lub zbliźnionej przybudowanymi garażami, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych dla ludzi i środowiska oraz wolnostojących budynków gospodarczych, połączony z istniejącym układem komunikacyjnym i drogą nieutwardzoną gminną,

b) maksymalna linia zabudowy w odległości co najmniej 5,00 m od linii rozgraniczającej drogi.

5) Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami5KD i 6KW- §16 ust. l pkt. l i 2.

6) Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren oznaczony symbolem7ZN:

a) teren istniejących zadrzewień, łąk, pastwisk, skarp i nieużytków, przeznaczony do urządzenia wielogatunkowej zieleni rodzimej, w celu wzbogacenia krajobrazu i ochrony rzeki Czarnej Hańczy. Pod liniami elektroenergetycznymi i ich strefami technicznymi zakaz, nasadzeń zieleni wysokiej.

7) Ustala się linie rozgraniczające tereny oznaczone8Ls:

a) tereny istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Linie rozgraniczające tereny w części rysunkowej planu określono:

1) w sposób ciągły - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania obowiązujące;

2) w sposób przerywany - linie jw. postulowane do ustalenia w projektach podziałów geodezyjnych i zagospodarowania poszczególnych działek i terenów inwestycji.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY l KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 8. 1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony:

1) obszary biologicznie czynne - aktywne tj. łąki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody;

2) tradycyjny ukształtowany historycznie sposób i miejsce realizacji zabudowy, jej skala, formy architektoniczne powiązane z rozłogami pól i łąk;

3) historycznie ukształtowana struktura użytkowania gruntów, sieć drożna, mozaikowość pól;

4) położenie całego obszaru opracowania w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego i terenów przyległych do rzeki Czarnej Hańczy, na terenach obszarów krajobrazu chronionego.

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania lub rewaloryzacji:

1) dostosowanie sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów do warunków i ustaleń określonych dla obszarów krajobrazu chronionego w rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego;

2) rekultywacja terenów wyrobisk żwirowych do celów rolniczych, zadrzewienia, wód otwartych lub rekreacji;

3) zadrzewienie skarp i stoków o dużym spadku terenów w celu przeciwdziałania erozji.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) racjonalne wykorzystanie terenów, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

2) wprowadzanie zakrzewienia / zadrzewienia wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny;

3) [2]) zachowanie właściwej skali i charakteru zabudowy z uwzględnieniem tradycyjnej zabudowy wiejskiej (nie dotyczy infrastruktury technicznej);

4) dążenie do harmonijnego kształtowania wnętrza krajobrazu poprzez dobór właściwej architektury i wkomponowanie jej w teren, tak aby nie stała się dominantą w krajobrazie;

5) ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych w szczególności rzeźby terenu przed degradacją;

6) ochrona wód powierzchniowych i gleb przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem ściekami bytowymi i rolniczymi;

7) ochrona cennej, rzadkiej roślinności i zadrzewień śródpolnych;

8) wprowadzać zadrzewienia gatunkami rodzimymi;

9) zakaz stosowania środków ochrony roślin na terenach spływu wód roztopowych i deszczowych do rzeki Czarnej Hańczy;

10) ochrona atmosfery poprzez wprowadzenia paliw ekologicznych w kotłowniach przydomowych;

11) zastosowanie ekranów akustycznych - profesjonalnych od ewentualnych uciążliwości pochodzących z pracy maszyn podczas eksploatacji kruszywa, w momencie przekroczenia dopuszczalnych ich wartości. Ekrany wzmocnione nasadzeniami drzew liściastych i iglastych (szybkorosnących). Nasadzenia drzew winny nastąpić znacznie wcześniej przed eksploatacją kruszywa;

12) podjęcie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" nie wymaga budowy obiektów zakładu górniczego lub zakładu przeróbczego. Kruszywo w całości będzie transportowane poza granice złoża do zakładu przeróbczego PPMD "KRUSZBET". Podczas eksploatacji nie przewiduje się zagrożeń naturalnych i zjawisk geodynamicznych mogących utrudnić prowadzenie robót górniczych;

13) zagospodarowanie terenów górniczych winno mieć charakter tymczasowy umożliwiający przywrócenie użytkowania rolniczego;

14) przewiduje się wyłączenie z użytkowania gruntów rolnych i użytków zielonych tylko na czas eksploatacji kruszywa;

15) pozostawienie jak największej ilości terenów zielonych na terenie górniczym, i powiększanie o nowe tereny zielone;

16) dążenie do przywrócenia naturalnej morfologii terenu podczas rekultywacji;

17) w miarę przesuwania się frontu robót wydobywczych grunty winny być stopniowo rekultywowane i przywracane rolnictwu lub leśnictwu w zależności od zatwierdzonego kierunku. Rekultywacja powinna być prowadzona systematycznie i polegać na wyrównaniu skarp i dna wyrobiska, naniesieniu gleby i posianiu odpowiednich gatunków roślin, krzewów, drzew lub utworzenie stawów;

18) szczegółowe zasady prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" określone będą w projekcie zagospodarowania złoża i planie ruchu zakładu górniczego.

4. W razie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest zobowiązany:

1) zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego;

2) zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża;

3) przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§ 9. l. Ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, przyrody, a w szczególności ochrony krajobrazu poprzez:

1) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;

2) zakaz powstawania obiektów budowlanych nie spełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

3) przestrzeganie wymogów i zaleceń dotyczących zagospodarowania obszarów wyróżnionych w planie;

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych;

5) usuwanie ścieków i odpadów komunalnych na zasadach ustalonych przez gminę;

6) zakaz, budowy obiektów hodowlanych o wielkości ponad 2DJP;

7) dążenie do zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu, prowadzenie nasadzeń gatunkami rodzimymi oraz. podejmowanie działań pielęgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu;

8) usuwanie ścieków do atestowanych zbiorników szczelnych bezodpływowych (szamba przydomowe), docelowo do kanalizacji gminnej;

9) dostawa wody z sieci wodociągowej gminnej;

10) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez, stosowanie paliw ekologicznych (olej, gaz, biomasa, energia elektryczna);

11) przestrzeganie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w porze dziennej 50dB oraz 40dB nocą.

2. Na powierzchni złoża i w jego otoczeniu nie występują zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, pomniki przyrody), dla których należałoby ustanowię dodatkowe filary ochronne.

3. Złoże kruszywa udokumentowano tylko w części suchej do głębokości 1,0 m ponad swobodnym zwierciadłem wód podziemnych. Jego eksploatacja nie może zagrażać wodom podziemnym i nie może być szkodliwa dla środowiska.

4. W trakcie prowadzenia robót wydobywczych skarpy docelowe - poeksploatacyjne nie mogą przekroczyć kąta naturalnego stoku 35° - jego przekroczenie grozi powstaniem ruchów osuwiskowych zagrażających bezpieczeństwu pracy kopalni.

5. Wszelkie wpływy dotyczące robót górniczych muszą zamknąć się w granicach terenu górniczego.

6. Zapewnienie ochrony istniejącej drogi publicznej i istniejących linii elektroenergetycznych oraz rzeki Czarnej Hańczy.

7. Eksploatację kopaliny należy prowadzić zgodnie z uzyskaną koncesją, która uściśli warunki wydobycia.

8. Na granicy terenów górniczych należy ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze.

9. Eksploatacja kruszywa może odbywać się zgodnie z. dokumentacją geologiczną w technologii ograniczającej ujemny wpływ na środowisko.

10. Zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Wszelkie zmiany w zakresie urządzeń melioracyjnych winny być uzgadnianie z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Rejonowy Oddział w Suwałkach.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 10. l. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską.

2. Na obszarze objętym niniejszym planem miejscowym (zgodnie z Archeologicznym Zdjęciem Polski AZP 17/85 oraz innymi akcjami) znajdują się następujące stanowiska archeologiczne:

1) ślad osadnictwa (mezolit, brąz), krzemienie - nr na obszarze 16;

2) ślad osadnictwa (mezolit, brąz), ślad osadnictwa (okres rzymski) - nr na obszarze 17;

3) osada nowożytna XVI XVIII w - nr na obszarze 18.

3. Lokalizacja stanowisk archeologicznych na rysunku planu została pokazana, jako orientacyjna. Uściślona będzie po przeprowadzeniu rozpoznania powierzchniowego terenu.

4. Przed przystąpieniem do eksploatacji kruszywa obowiązkowo przeprowadzić archeologiczne rozpoznanie powierzchniowe terenu. Na podstawie wyników rozpoznania Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach określi szczegółowe warunki konserwatorskie realizacji inwestycji.

5. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, wójta gminy lub policję.

Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH

§ 11. Na obszarze objętym niniejszym planem nie projektuje się przestrzeni publicznych.

Rozdział 7.
USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW
KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 12. l. Ustalenia dotyczące linii zabudowy:

1) ustala się dla terenów budowlanych maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do drogi publicznej, określone na rysunku planu, w odległości 5,00 m od linii rozgraniczającej;

2) przy ich ustalaniu uwzględniono klasę ulicy, istniejącą w sąsiedztwie zabudowę, ukształtowanie terenu i jego uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.

2. Ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie może przekroczyć:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 20 %,

b) w zabudowie jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi - 40 %;

4) minimalne powierzchnie biologicznie czynne winny wynosić:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 50 %,

b) w zabudowie jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi 30 %.

3. Kształtowanie zabudowy:

1) [3]) forma projektowanych obiektów nawiązująca do architektury tradycyjnej występującej w sąsiedztwie (nie dotyczy infrastruktury technicznej);

2) wysokość budynków mieszkalnych obiekty do 2 kondygnacji (w tym: poddasze użytkowe), podpiwniczenie dostosowane do potrzeb, ewentualna usługa w poziomie parteru;

3) wysokość garaży i budynków gospodarczych - obiekty jednokondygnacyjne, podpiwniczenie dostosowane do potrzeb;

4) poziom posadowienia budynków mieszkalnych w stosunku do terenu min. 60 cm, maksymalnie do 90 cm, natomiast garaży i budynków gospodarczych min. 30 cm, maksymalnie 60 cm;

5) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, równopołaciowe, kąt nachylenia połaci dachowych ok. 45°, nie większy jednak niż 55°, dopuszczalne naczółki. lukarny i okna połaciowe dachowe;

6) dachy garaży i budynków gospodarczych dwuspadowe, równopołaciowe, kąt nachylenia połaci dachowych ok. 30°, nie większy jednak niż. 45°, dopuszczalne naczółki;

7) forma nowych budynków powinna być kształtowana bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych i naturalnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie w gamie zgaszonych kolorów naturalnych, wykładziny drewniane i kamienne;

8) kolor pokrycia dachowego odcienie brązów, czerwieni, zieleni i grafitu;

9) materiał pokrycia dachowego: dachówka ceramiczna lub betonowa, blacha, wióry, gonty, papa;

10) zieleń towarzysząca winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu i łączyć się w jeden kompleks z zielenią na działkach sąsiednich;

11) intensywność zabudowy - do 30% powierzchni działki;

12) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wodociągu gminnego;

13) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej;

14) do czasu wybudowania kanalizacji zakłada się odprowadzanie ścieków do szamb szczelnych lub przydomowych oczyszczalni ekologicznych;

15) ogrzewanie budynków mieszkalnych przewiduje się indywidualne, z wykorzystaniem paliw ekologicznych;

16) [4]) energia elektryczna na warunkach określonych przez administratora sieci;

17) obsługa komunikacyjna poprzez drogę publiczną położoną w sąsiedztwie połączona z drogą wojewódzką nr 653;

18) w zagospodarowaniu poszczególnych działek należy przewidzieć tereny zielone i małą architekturę ogrodową, parkingi na samochody osobowe.

4. Na rysunku planu określono orientacyjną lokalizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych. W planach zagospodarowania terenu lub działek dopuszcza się inne usytuowanie na działce zgodnie z warunkami technicznymi. Kalenice garaży lub budynków gospodarczych przybudowanych do budynków mieszkalnych równoległe do osi drogi. Natomiast kalenice budynków gospodarczych zlokalizowanych na granicach działek prostopadłe do drogi i przebiegające przez granicę działki.

Rozdział 8.
GRANICE l SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ
MAS ZIEMNYCH

§ 13. l. Na podstawie przepisów szczególnych przedsiębiorca jest zobowiązany:

1) wykonać projekt zagospodarowania złoża, uwzględniający postanowienia niniejszego planu;

2) uzyskać koncesję na wydobywanie złóż:

3) wykonać plan ruchu;

4) eksploatację złoża prowadzić przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;

5) ochrony zasobów kopalny;

6) ścisłego przestrzegania zasad ochrony środowiska, w tym ochrony ziemi i wód podziemnych oraz. sukcesywnego prowadzenia rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

7) zabezpieczenia powstałych wyrobisk.

2. Na podstawie niniejszego planu przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1) przestrzegania granic opracowania i ustaleń niniejszego planu;

2) wydobywania kruszywa na wyznaczonym terenie w granicach udokumentowanego złoża;

3) zapewnienia nienaruszalności terenów sąsiednich;

4) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

5) utrzymania w należytym stanie technicznym ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny górnicze.

3. Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych:

l) inwestycja może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Konieczność sporządzenia raportu zostanie rozstrzygnięta w odrębnym postępowaniu, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4[5]) Na terenie objętym planem nie występują strefy ochronne ujęć wody, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych i obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem sie mas ziemnych. Teren objęty planem znajduje się w części w pasie szerokości 100m od linii brzegu rzeki Czarna Hańcza.

Rozdział 9.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU
NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 14. Teren objęty granicami opracowania planu nic wymaga scaleń, a jedynie podziałów. Ustala się następujące zasady podziału terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem4MN:

1) powierzchnia działek w granicach - minimum 1200,00 m2;

2) szerokość frontu działek - min. 20 m;

3) kąty położenia działek do pasów drogowych zbliżone do 90°.

Rozdział 10.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ
OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 15. 1. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.

2. W trakcie prac budowlanych lub ziemnych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska, na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi, stosunków wodnych.

3. Wierzchnia warstwa gleby winna być zdjęta ze złoża i zwałowana w granicach terenu górniczego, w celu wykorzystania do celów rekultywacji.

4. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin , w tym kopalin towarzyszących.

5. Eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.

6. Podejmujący eksploatację kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.

Rozdział 11.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI l INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, OBRONY CYWILNEJ
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 16. l. Układ komunikacyjny - szczegółowy, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych:

1) 5KD- droga główna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m. Szerokość pasów ruchu 2 x 3,5 m. Linia zabudowy minimum 20,0 m od krawędzi jezdni;

2) 6KW - projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 653 jw., projektowany dojazd do terenów eksploatacji i wywozu kruszywa.

2. Powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

1) adaptuje się istniejący układ komunikacyjny i dotychczasowe powiązania jego z układem zewnętrznym, zwłaszcza z droga wojewódzką Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny i drogami gminnymi. Zakłada się remont nawierzchni, zmianę parametrów, łuków i spadków podłużnych, utwardzenie ciągów pieszych wzdłuż ulic oraz ich uzbrojenie w brakujące elementy infrastruktury technicznej;

2) projektowana droga wewnętrzna służy połączeniu projektowanych terenów eksploatacji kruszywa z układem zewnętrznym.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, jej parametry i powiązania z układem zewnętrznym:

1) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy jednorodzinnej przewiduje się z. istniejącego w sąsiedztwie wodociągu gminnego, do czasu jego realizacji nie wyklucza się korzystania z własnych ujęć wody;

2) ustala się następujące zasady usuwania ścieków:

a) docelowo gospodarkę ściekową projektowanej zabudowy jednorodzinnej rozwiązać należy w oparciu o projektowany system kanalizacji sanitarnej gminnej do oczyszczalni w Suwałkach, tymczasowo dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których będą okresowo wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,

b) zakazuje się wprowadzania jakichkolwiek ścieków do gruntu i wód powierzchniowych związanych z działalnością górniczą i towarzyszącą;

3) ustala się następujące zasady usuwania odpadów:

a) należy zapewnić urządzenia służące utrzymaniu porządku, stosownie do potrzeb obiektów,

b) wszelkie odpady stałe składować tylko w miejscach do tego przeznaczonych, przy zastosowaniu metod ekologicznych,

c) na obszarze i terenie górniczym w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem, zakazuje się gromadzenia i składowania odpadów, z wyjątkiem odpadów eksploatacyjnych;

4) ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

a) wody opadowe z terenów budowlanych należy odprowadzać powierzchniowo i zagospodarować w obrębie własnych działek,

b) odprowadzenie wód opadowych z. terenów komunikacyjnych w oparciu o istniejący system odwadniania;

5) ustala się następujące zasady z zakresie ogrzewania:

a) ogrzewanie projektowanych obiektów planuje się w oparciu o indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

b) preferuje się źródła ciepła nie emitujące zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna, pompy ciepła) lub źródła ciepła opalane olejem lub gazem;

6) ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:

a) adaptuje się istniejące urządzenia elektroenergetyczne, tj. linie WN (linia 110 kV Suwałki - Augustów), SN (linia 20 kV Suwałki - Płociczno oraz linia 20 kV Suwałki - Sejny) nn oraz stacje transformatorowe,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanych terenów budowlanych planuje się w oparciu o istniejące w granicach opracowania linie SN,

c) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi, za zgodą właścicieli terenów,

d) rozprowadzenie energii niskiego napięcia do projektowanych terenów budowlanych odbywać się będzie liniami kablowymi nn 0,4 kV,

e) [6]) ustala się lokalizację złączy kablowych w miejscach o dogodnym dostępie dla administratora sieci; dopuszcza się budowę linii napowietrznych i słupowych stacji transformatorowych na terenie złóż kruszywa naturalnego,

f) [7]) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi prawa energetycznego,

g) [8]) budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz sposób zagospodarowania terenów w pobliżu sieci - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi prawa energetycznego,

h) [9]) (uchylony),

i) [10]) (uchylony);

7) ustala się następujące zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

a) sieci telekomunikacyjne przewiduje się jako linie podziemne głównie w pasach dróg,

b) obsługę telekomunikacyjną zależy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne w zakresie wynikającym z potrzeb odbiorców.

4. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian w planie.

5. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) działalność planistyczną w zakresie obrony cywilnej wykonują w czasie pokoju wszystkie organy, jednostki organizacyjne, instytucje i podmioty gospodarcze, na których spoczywa obowiązek przygotowania budowli ochronnych dla ludności;

2) wszystkie obiekty budowlane przeznaczone do pobytu stałego zamieszkiwania lub pracy dla więcej niż 15 osób winne mieć opracowany projekt ukryć ochronnych, stanowiący integralną część projektu budowlanego, uzgodnionego z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który na wniosek inwestora określi szczegółowe wymagania, stosownie do projektowanego obiektu budowlanego;

3) oświetlenie zewnętrzne dróg i budynków należy przystosować do wygaszania.
6. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) projektowaną zabudowę należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) należy zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków;

3) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe;

4) istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 12.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 17. l. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.

2. W granicach terenów objętych planem zasięg terenów przeznaczonych do eksploatacji kruszywa naturalnego może być zmieniony lub uściślony w koncesji wydanej na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych.

3. Okres wykorzystywania terenów górniczych określi koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż.

4. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do wykonywania bieżącej rekultywacji i sukcesywnego przywrócenia terenów rolniczych. Rekultywację i zagospodarowanie terenów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej.

5. Gleba wraz z podglebiem zsunięta ze złoża i shałdowana będzie wykorzystana po eksploatacji złoża do rekultywacji wyrobiska w kierunku rolnym.

Rozdział 13.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE, KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4

§ 18. Ustala się następujące stawki procentowe, służące naliczaniu jednorazowej opłaty:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1R/PG, 2R- 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN - 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenu oznaczonego symbolem 3WS, 5KD, 6KDW, 7ZN - 1% (słownie: jeden procent).

Rozdział 14.
PRZEPISY KOŃCOWE

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

.

infoRgrafika


ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXX/254/05

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 listopada 2005 r.

ROZTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE ZGŁOSZONYCH UWAG
W TRAKCIE WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Lp.

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie

1.

Usytuowanie ochronnego pasa buforującego ze zwałowanej ziemi na granicy złoża, a nie na granicy działek mieszkańców Osiedle Krzywe. Mieszkańcy nie godzą się na uczynienie z Osiedla swoistego getta. To obszar górniczy musi być zamknięty, a nie mieszkańcy Osiedla

uwaga uwzględniona- zapis w tekście uchwały "na granicy udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego (na granicy wydobycia) od strony zabudowy jednorodzinnej na zwałowaniach urządzić pas zieleni izolacyjnej z nasadzeniami z drzew liściastych i iglastych" - §7 ust. 1 pkt.2) ppkt. d).

2.

Wzmocnienie ochronnego działania naturalnego ekranu akustycznego ze zwałowanego gruntu nasadzeniami drzew liściastych i iglastych jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji, a nie dopiero w momencie przekroczenia dopuszczalnych wartości uciążliwości wynikających z pracy zakładu górniczego.

uwaga uwzględniona- projekt planu przewiduje nasadzenia zieleni przed rozpoczęciem wydobycia kruszywa - Rozdział II Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania § 7 ust. 1 pkt 2) ppkt e). "przed rozpoczęciem eksploatacji kruszywa należy urządzić pas buforujący (naturalny ekram akustyczny ze zwałowanego gruntu) w celu ochrony istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami lub hałasem" oraz w rozdziale 3 Zasady zagospodarowania ładu przestrzennego §8. ust. 3 Zasady zagospodarowania terenów pkt. 11 "zastosowanie ekranów akustycznych - profesjonalnych od ewentualnych uciążliwości pochodzących z pracy maszyn podczas eksploatacji kruszywa, w momencie przekroczenia dopuszczalnych ich wartości. Ekrany wzmocnione nasadzeniami drzew liściastych i iglastych (szybkorosnących). Nasadzenia drzew winny nastąpić znacznie wcześniej przed eksploatacją kruszywa".
Zatem projekt planu dodatkowo przewiduje zastosowanie profesjonalnych ekranów akustycznych.

3.

Ponieważ eksploatacja kruszywa jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko domagają się, na zasadzie art. § 3 ust. 1 pkt. 7 lit. A Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko, domagają się sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Prognoza sporządzona na potrzeby projektu planu jest powierzchowna i nierzetelna. Nie odnosi się do zagrożeń dla zdrowie mieszkańców Osiedla Krzywe, jakie niesie za sobą planowana inwestycja, zlokalizowana blisko ich posesji.

uwaga uwzględniona- udokumentowane złoże kruszywa naturalnego "Krzywe I" posiada stwierdzone zasoby geologiczne w ilości 3.734.262 tony i powierzchnię złoża 24,7893 ha.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573, ze zmianą z dnia 8 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 92, poz. 769) zastosowanie ma tu §3 ust. 1 pkt. 40 inwestycja może wymagać raportu o oddziaływaniu na środowisko i jeżeli zajdzie taka potrzeba raport będzie sporządzony, ale w odrębnym postępowaniu, nie ma takiej potrzeby przy planie miejscowym. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje takiego wymogu. Przy sporządzaniu projektu planu miejscowego wymagana jest natomiast "Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń planu miejscowego" i taka prognoza została sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do sporządzenia tego typu opracowań. Prognoza jest opracowaniem eksperckim i nie podlega uzgadnianiu lub tez opiniowaniu. Wyłożona była do publicznego wglądu wraz z projektem planu miejscowego. Prognoza wykazała negatywne oddziaływanie wydobycia kruszywa na środowisko, ale w planie zastosowano rozwiązania, które wyeliminują tego skutki. Plan miejscowy zabezpiecza interesy właścicieli nieruchomości.
Przez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi i w sporządzonej prognozie do potrzeb przedmiotowego planu fakt ten uwzględniono.
W Rozdziale 8 w §13 ust. 3 pkt. 1 uchwały znajduje się zapis, że inwestycja może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Konieczność sporządzenia raportu zostanie roztrzygnięta w odrębnym postępowaniu, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Plan miejscowy został sporządzony w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w oparciu o przepisy szczególne. Nie może zawierać zapisów ustaleń niezgodnych z obowiązującym ustawodawstwem.


ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXX/254/05

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 listopada 2005 r.

ROZTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

dotyczy:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki" w zakresie głównych sieci wodno - kanalizacyjnych w sposób następujący:

Lp.

RODZAJ INWESTYCJI

SPOSÓB REALIZACJI

1.

Budowa sieci wodociągowej dla terenów planowanego zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Krzywe

Budżet gminy + żródła zewnętrzne przewidziane do roku 2015

2.

Docelowe rozprowadzenie sieci wodociągowej do planowanej inwestycji

Na koszt inwestora

3.

Budowa głównej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie drogi gminnej

Budżet gminy + żródła zewnętrzne przewidziane do roku 2015

4.

Docelowe rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej na terenach planowanej inwestycji

Na koszt inwestora

5.

Budowa przepompowni

Budżet gminy + żródła zewnętrzne przewidziane do roku 2015


[1]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1596), który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[2]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[3]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[4]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[5]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[6]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[7]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 7 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[8]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 8 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[9]) uchylony przez § 2 ust. 1 pkt. 9 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[10]) uchylony przez § 2 ust. 1 pkt. 9 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe