Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/399/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. i Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Zasadach udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3107) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się w punkcie 9 podpunkt 3 a w brzmieniu: "w razie nierozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w terminie określonym w pkt. 9 ppkt.1 i 2 Prezydent Miasta Suwałk może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje na ten sam rok kalendarzowy do 15 lipca".

2. Punkt 10 otrzymuje brzmienie: "Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje pięcioosobowa komisja powołana na dwa lata Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, w której skład wchodzą między innymi dwie osoby wyznaczone przez Radę Miejską w Suwałkach. Regulamin pracy komisji określi Prezydent Miasta Suwałk".

3. We wniosku o udzielenie dotacji, dodaje się w części G punkt 7 w brzmieniu: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Suwałkach moich danych osobowych w zakresie czynności wykonywanych zgodnie z procedurą przyznawania dotacji na prace objęte wnioskiem".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe