Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 336.532,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 336.532,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi ogółem 31.872.636,-

w tym:

- dochody bieżące 14.380.825,-

- dochody majątkowe 17.491.811,-

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi ogółem 30.594.266,-

w tym:

- wydatki bieżące 13.114.545,-

- wydatki majątkowe 17.479.721,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.278.370,- oraz wolne środki w kwocie 176.691,- przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.221.061,-

§ 4. Dotacje jednostek sektora finansów publicznych- zgodnie z zał. Nr 1

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


TABELA NR 1

Dochody zlecone:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

193 465,00

193 465,00

01095

Pozostała działalność

0,00

193 465,00

193 465,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

193 465,00

193 465,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

4 157,00

4 157,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 157,00

4 157,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 157,00

4 157,00

852

Pomoc społeczna

0,00

900,00

900,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

900,00

900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

900,00

900,00

Razem:

0,00

198 522,00

198 522,00

1. Dochody własne:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

100

Górnictwo i kopalnictwo

4 000,00

+10 000,00

14 000,00

10095

Pozostała działalność

4 000,00

+10 000,00

14 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

4 000,00

+10 000,00

14 000,00

801

Oświata i wychowanie

-

+2 364,00

2 364,00

80110

Gimnazja

-

+2 364,00

2 364,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

+2 364,00

2 364,00

852

Pomoc społeczna

10 000,00

-

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

-

10 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

10 000,00

- 10 000,00

-

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-

+10 000,00

10 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

75 646,00

75 646,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

75 646,00

75 646,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

+75 646,00

75 646,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

50 000,00

100 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

50 000,00

+50 000,00

100 000,00

Razem:

64 000,00

+138 010,00

202 010,00

DOCHODY OGÓŁEM:

64 000,00

+336 532,00

400 532,00

Dochody bieżące 14.380.825,- w tym środki z UE 101.415,-

2. Dochody majątkowe 17.491.811,- w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 17.291.811,- w tym z UE 17.279.782,-

- dochody ze sprzedaży majątku 200.000,-

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -


TABELA NR 2

Wydatki zlecone:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

+193 465,00

193 465,00

01095

Pozostała działalność

0,00

+193 465,00

193 465,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

+2 744,00

2 744,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

+1 050,00

1 050,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

+189 671,00

189 671,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

+4 157,00

4 157,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

+4 157,00

4 157,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

+2 860,00

2 860,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

+6,00

6,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

+453,00

453,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

+360,00

360,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

+378,00

378,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

+100,00

100,00

852

Pomoc społeczna

0,00

+900,00

900,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

+900,00

900,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

+900,00

900,00

Razem:

0,00

+198 522,00

198 522,00

Wydatki własne:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 000,00

+2 364,00

7 364,00

80110

Gimnazja

5 000,00

+2 364,00

7 364,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

+2 364,00

7 364,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 000,00

+75 646,00

95 646,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

20 000,00

+75 646,00

95 646,00

3240

Stypendia dla uczniów

20 000,00

+75 646,00

95 646,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160 000,00

+60 000,00

220 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

160 000,00

+60 000,00

220 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135 412,00

+38 360,00

173 772,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 588,00

+1 640,00

7 228,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 000,00

+20 000,00

39 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

428 000,00

0,00

428 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

350 000,00

-20 000,00

330 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

350 000,00

-20 000,00

330 000,00

92116

Biblioteki

78 000,00

+20 000,00

98 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

78 000,00

+20 000,00

98 000,00

Razem:

613 000,00

+138 010,00

751 010,00

Wydatki ogółem:

613 000,00

+336.532,00

949 532,00

I. Wydatki bieżące 13.114.545,-:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.599.238,-

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.220.022,-

* Dotacje na zadania bieżące 473.672,-

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.060.812,-

* Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE art.5 ust.1 pkt 2,3 133.437,-

* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę

* Wydatki na obsługę długu 369.398,-

II. Wydatki majątkowe 17.479.721,- w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 -17.279.782,-

* zakup i objęcie akcji i udziałów -

* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Uwagi

Dział

Rozdział

§

921

92109

2480

Dom Kultury Litewskiej

330 000,-

92114

2480

LCKL

25 000,-

92116

2480

Biblioteka Publiczna

98 000,-

600

60016

2887

Samorząd Alytus

48 623,-

Proj.131

2887

Powiat Sejny

10.729,-

Proj.124

2887

Gmina Krasnopol

210,-

2887

Samorząd Alytus

7.421,-

6647

Gmina Krasnopol

1 317 222,-

Proj.124

6647

Samorząd Lazdijai

8 885 868,-

Proj.100

6647

Gmina Suwałki

1 822 393,-

Proj.124

6647

Samorząd Alytus

2 383 368,-

Proj.124

6647

Samorząd Alytus

717 763,-

Proj.131

6647

Powiat Sejny

1 271 000,-

Proj.124

700

70005

6640

Miasto Sejny

4.164.-

Razem:

16.468.761,-

453 000,-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/2013
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Część opisowa:

Dokonano zmian w planie dochodów zleconych:

Otrzymano dotację celową w kwocie 193.465,- w rolnictwie i łowiectwie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - Dec. Wojewody Podlaskiego, pismo Nr FB-II.3111.183.2013.AK z 25 kwietnia 2013 r.

Otrzymano dotację celową w kwocie 4.157,- na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puńsk- pismo Nr DSW-3101-7/13 z dnia 05.04.2013 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach.

Otrzymano dotację celową w kwocie 900,- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 29.03.2013, pismo Nr FB-11.3111.98.2013. BB.

Dokonano zmian w planie dochodów własnych:

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej w górnictwie i kopalnictwie zwiększono o 10.000,-

Otrzymano środki z Departamentu Litwy dla Gimnazjum Puńsku w kwocie 2.364,-

W GOPS zmniejszono wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA o kwotę 10.000,-, a zwiększono o kwotę 10.000,- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Otrzymano dotację celową w kwocie 75.646,- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- decyzja Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 oraz decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia- pismo Nr FB-11.3111.133.2013.BB

Zwiększono wpływy z różnych dochodów w oczyszczeniu miast i wsi z tyt. zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 50.000,-.

Dokonano zmian w planie wydatków zleconych:

W rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki o kwotę 193.465 zł, które przeznaczono na wypłatę części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W wyborach do rad gmin otrzymaną dotację celową w kwocie 4.157,- podzielono na poszczególne paragrafy zgodnie z zakresem zadań zleconych.

W GOPS zwiększono świadczenia społeczne zgodnie z otrzymaną dotacją celową w kwocie 900,-

Dokonano zmian w planie wydatków własnych:

W gimnazjum zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 2364,-

W pomocy materialnej dla uczniów stypendia zwiększono o kwotę 75.646,-

W oczyszczaniu miast i wsi:

- zwiększono wydatki o kwotę 38.360,- na wynagrodzenie osobowe pracowników;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększono o kwotę 1.640,-

- składki na ZUS zwiększono o kwotę 20.000,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejszono dotację podmiotową dla DKL o kwotę 20.000,-

- zwiększono dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 20.000,-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe