Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie okreslenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem w tym:

1) zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości,

2) zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Zarządzie Powiatu- rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego,

2) Radzie Powiatu- rozumie się przez to Radę Powiatu Wysokomazowieckiego,

3) Radzie Społecznej- rozumie się przez to Radę Społeczną Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

4) Zakładzie- rozumie się przez to Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,

5) aktywach trwałych- rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów
o rachunkowości.

§ 3. 1. Zakład zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałe zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może powodować ograniczenia działalności statutowej Zakładu w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz przyczyniać się do pogorszenia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym szczególnie dostępności do świadczeń dla pacjentów.

§ 4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie aktywów trwałych na rzecz:

1) dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego Zakładu,

2) osób trzecich pozostających w stosunkach pokrewieństwa pierwszego stopnia z osobami,
o których mowa w pkt 1, wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 5. Nieruchomości będące własnością Powiatu Wysokomazowieckiego oddane w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi zbywane są przez Powiat Wysokomazowiecki po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej i rozwiązaniu umowy z Zakładem o oddaniu w nieodpłatne użytkowanie.

§ 6. 1. Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie wymaga zgody Rady Powiatu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.

2. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości następuje w trybie przetargowym na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Zakładzie z zastrzeżeniem ust 3 i 4 niniejszego § oraz § 9.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego.

4. Zasady oddania w najem lokali mieszkalnych regulują odrębne przepisy.

§ 7. 1. Zbycie mienia ruchomego, może być dokonane w sytuacji gdy nie jest ono niezbędne do realizacji zadań statutowych Zakładu albo dalsze jego użytkowanie jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub nieuzasadnione ekonomicznie.

2. Decyzje w sprawie zbycia mienia ruchomego podejmuje dyrektor Zakładu po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbycie mienia ruchomego o ustalonej przez Zakład wartości brutto powyżej
3 500,00 zł oprócz wymagań określonych w ust. 2 wymaga zgody Rady Powiatu.

4. Zbycie mienia ruchomego o którym mowa w ust. 3 następuje w trybie przetargowym na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Zakładzie z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od procedury przetargowej.

§ 8. 1. Decyzję o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego podejmuje dyrektor Zakładu po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W stosunku do mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3 500,00 zł oprócz wymagań określonych w ust. 1 wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

3. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego,
o którym mowa w ust. 2 następuje w trybie przetargowym na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Zakładzie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego § oraz § 9.

4. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu może wyrazić zgodę na tryb bezprzetargowy.

§ 9. 1. Aktywa trwałe będące w użytkowaniu lub stanowiące własność Zakładu oraz mienie ruchome o wartości księgowej poniżej 3 500,00 zł mogą być udostępniane na podstawie decyzji dyrektora Zakładu do nieodpłatnego użyczenia podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na rzecz pacjentów Zakładu, którym zlecono udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych lub którzy zostali wyłonieni w trybie konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej, na udzielenie zamówienia.

2. Każda decyzja dyrektora Zakładu, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 10. 1. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na zbycie, oddanie
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek dyrektora Zakładu zawierający w szczególności:

1) nazwę i przeznaczenie proponowanych do obrotu aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości ich położenie, powierzchnię, oznaczenie wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej.

2) uzasadnienie celowości takiego działania.

3) wskazanie okresu na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych.

4) wskazanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od procedury przetargowej,
w przypadku takiego wniosku dyrektora Zakładu.

5) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym .

2. Do wniosku dołącza się:

1) uchwałę Rady Społecznej,

2) projekt umowy- w przypadku oddania aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

§ 11. Dyrektor Zakładu, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku przedkłada Radzie Powiatu roczne sprawozdanie za rok ubiegły w zakresie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3 500,00 zł zawierające:

1) określenie podmiotu i przedmiotu obrotu oraz cenę sprzedaży aktywów trwałych i mienia ruchomego,

2) określenie podmiotu i przedmiotu obrotu oraz cenę jednostkową dzierżawy, najmu,
i użytkowania aktywów trwałych,

3) określenie zastosowanego trybu postępowania,

4) wskazanie okresu oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych i mienia ruchomego.

§ 12. Odstępstwo od zasad określonych w niniejszej uchwale wymaga zgody Rady Powiatu.

§ 13. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych.

§ 14. Tracą moc uchwały:

1) Nr V/36/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,

2) Nr 78/253/2013 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na korzystania ze sprzętu medycznego i technicznego, wyposażenia, drobnego sprzętu medycznego oraz innych środków medycznych i leków będących własnością Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zlecanych przez Szpital podwykonawcom,

3) Nr XXII/153/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wynajmowania pomieszczeń będących
w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zlecanych przez Szpital podwykonawcom.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe