Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/171/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Nurcu-Stacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 pkt 10 i art. 6 ust. 3 w zw. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611 i 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Nurcu-Stacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/171/2013
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Regulamin
korzystania ze stadionu sportowego w Nurcu-Stacji.

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania

§ 1. 1. Wprowadza się regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Nurcu-Stacji, zwany dalej regulaminem.

2. Regulamin dotyczy każdej imprezy:

1) organizowanej na stadionie sportowym w Nurcu-Stacji zwanym dalej stadionem, wraz z urządzeniami, infrastrukturą oraz terenami będącymi integralną częścią rozwiązań systemowych i organizacyjnych stadionu,

2) imprezy masowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - zwanej dalej imprezą.

3. Celem regulacji zawartych w niniejszym regulaminie jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych na stadionie, a w szczególności określono w nim:

1) miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;

2) odpowiedzialność osób za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem

prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

4. Przepisy niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku imprez masowych organizowanych na stadionie regulamin imprezy masowej opracowywany przez jej organizatora nie może zawierać odmiennych regulacji niż wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminu stadionu.

§ 2. 1. Stadion jest własnością Gminy Nurzec-Stacja.

2. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy w Nurcu-Stacji.

3. Stadion może być użyczony jednostkom organizacyjnym Gminy bądź oddany w trwały zarząd. Jednostki organizacyjne, którym przekazano w trwały zarząd lub użyczono stadion, mają obowiązek stosowania się do regulaminu korzystania ze stadionu.

4. Wejście na stadion sportowy jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz przepisów p.poż. i bhp.

5. Stadion sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania imprezy odpowiadających jego infrastrukturze oraz przeznaczeniu, np. sportowe, artystyczne, rozrywkowe.

6. Organizator imprezy, z chwilą przejęcia stadionu celem przeprowadzenia imprezy, jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów porządkowych wynikających z postanowień regulaminu.

7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w trakcie trwania imprez może odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

8. Na stadionie sportowym:

1) wejście z trybun na płytę boiska w trakcie trwania imprezy i poza nią odbywa się wyłącznie wskazanymi bramkami;

2) przebywanie na płycie boiska kibiców oraz innych osób nie prowadzących imprezy, możliwe jest wyłącznie za zgodą organizatora;

3) ustawianie jakichkolwiek rekwizytów i urządzeń (dotyczy całego stadionu) - może nastąpić wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 3. 1. Możliwość swobodnego poruszania się po terenie stadionu w trakcie odbywania się imprezy przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy, przedstawicielom jego służby porządkowej i informacyjnej, pracownikom podmiotów obsługujących imprezę lub infrastrukturę techniczną obiektu oraz funkcjonariuszom i pracownikom służb i organów, wskazanych w art. 5 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Urząd Gminy w Nurcu-Stacji rezerwuje prawo do wejścia na stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania imprezy przez podległych jej pracowników w celu realizacji zadań w ramach obsługi technicznej oraz sprawowania nadzoru w przedmiocie prawidłowości eksploatacji obiektu przez organizatora imprezy. W tym celu organizator imprezy przekaże niezbędną ilość identyfikatorów uprawniających do poruszania się po terenie stadionu.

§ 4. Szczegółowe zasady wstępu na boisko podczas trwania imprezy masowej określają organizatorzy imprezy w regulaminie imprezy masowej. Miejsca przeznaczone dla publiczności są dostosowane do rodzaju imprezy odbywającej się na stadionie.

Rozdział 3.
Szczegółowe przepisy dotyczące uczestnika imprezy organizowanej na stadionie

§ 5. 1. Wskazanie dokumentów uprawniających do wejścia i uczestniczenia w imprezie, weryfikacja uprawnień do wejścia na teren stadionu oraz możliwość dalszego przebywania osoby pozostaje w obowiązku organizatora imprezy.

2. Na stadion, w tym w trakcie trwania organizowanej na nim imprezy, może wejść wyłącznie osoba, która ukończyła 13 lat oraz:

1) gdy nie ukończyła 13 roku życia - pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej;

2) nie jest pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, a aktualny stan jej trzeźwości daje rękojmię poszanowania obowiązującego porządku prawnego - z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) jest trzeźwa - dotyczy imprezy masowej podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.;

4) podda się rygorom sprawdzenia prowadzonego przez pracowników służby porządkowej lub informacyjnej organizatora imprezy jeżeli jest prowadzone, celem uniemożliwienia wniesienia na stadion:

a) przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, np.:

- broni, w tym palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów - w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np. fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów,

- noży, maczet, siekier kijów, (w tym drzewców od flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu w tym rury, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału,

b) urządzeń umożliwiających wytwarzanie niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie wszelkich instrumentów, w tym z napędem mechanicznym,

c) elementów odzieży lub przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby (w konsekwencji do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby), a w szczególności kominiarek, masek, lub innych przedmiotów umożliwiających zakrycie twarzy lub jej części,

d) banerów, flag tzw. "sektorówek" odzwierciedlających hasła, emblematy lub znaki o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, lub społecznym,

e) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,

f) napojów alkoholowych wbrew warunkom wynikającym z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 6. Zabrania się osobom przebywającym na terenie stadionu, także w trakcie trwającej imprezy:

1) używania przedmiotów, w tym spożywania środków i napojów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem, że zabronione jest:

a) spożywanie napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi,

b) palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

c) rzucanie wszelkimi przedmiotami,

d) rozniecanie i podsycanie ognia, odpalanie fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;

2) wstępu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: pole gry, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których wstęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy;

3) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;

4) głoszenia lub eksponowania symboli lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym lub społecznym;

5) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść i wyjść oraz ciągów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych.;

6) niszczenia infrastruktury stadionu;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

8) zaśmiecania terenu imprezy;

9) bez pisemnej zgody organizatora: wprowadzania, wnoszenia, wwożenia i posiadania na takiej imprezie zwierząt.

§ 7. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie jest obowiązany wykonywać polecenia: pracowników służby porządkowej i informacyjnej organizatora imprezy, w tym spikera zawodów, funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby przedstawicieli innych służb i inspekcji oraz:

1) poruszać się ciągami komunikacyjnymi właściwymi dla miejsca imprezy,

2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;

3) korzystać z urządzeń oraz infrastruktury stadionu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie ma prawo:

1) przebywać na terenie stadionu od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;

2) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Za wszelkie szkody wywołane niewłaściwym korzystaniem z boiska sportowego, urządzeń, sprzętu i wyposażenia boiska sportowego odpowiada sprawca szkody.

§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku sportowym podczas imprez, w tym masowych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności porządkowej lub karnej.

§ 11. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.

§ 12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami boiska sportowego pod względem bezpieczeństwa.

§ 13. 1. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie boiska podczas trwania imprez.

2. Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§ 12. Regulamin podlega obwieszczeniu wobec uczestników imprez organizowanych na terenie stadionu w formie umożliwiającej zapoznanie się z zawartymi w nim regulacjami porządkowymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe