Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/188 /13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 )Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku pod warunkiem zwrotu w calości lub części wydatków za świadczenia z pomocy społecznej może być przyznana osobom o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wielolotniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i na warunkach tam okreslonych.

§ 2. Wydatki na pomoc w formie posiłków, przyznana pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi:

1) w części - jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy o pomocy społecznej,

2) w całości - jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Wysokość zwrotu wydatków o których mowa w § 2 ustala się na podstawie poniższej tabeli:

Dochód na osoby samotnie gospodarujące lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % ustalana od wysokości poniesionych wydatków

Dla osób samotnie gospodarujących

Dla osób pozostających w rodzinie

Do 150 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

151 - 170 %

30

40

171 - 200 %

50

60

Ponad 200 %

100

100

§ 4. 1. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin zwrotu i sposób dokonania wpłaty ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinną, życiową i materialną ustalonych w drodze wywiadu środowiskowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie, nie dłużej niż do końca danego roku budżetowego.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żadanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też zniweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze na wniosek pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/88/08 Rady Gminy Czeremcha z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania reralizowaną w formie posiłku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe