Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1.2013 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)

1) Gmina Sokoły z siedzibą: 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, reprezentowana przez Wójta - Józefa Zajkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

2) Gmina Boćki z siedzibą: 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, reprezentowana przez Wójta - Stanisława Derehajło, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

3) Gmina Filipów z siedzibą: 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, reprezentowana przez Wójta - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

4) Gmina Krypno z siedzibą: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23 B, reprezentowana przez Wójta - Marka Stankiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

5) Gmina Kulesze Kościelne z siedzibą: 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, reprezentowana przez Wójta - Józefa Grochowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

6) Gmina Nowogród z siedzibą: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41, reprezentowana przez Burmistrza - Józefa Piątka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

7) Gmina Radziłów z siedzibą: 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, reprezentowana przez Wójta - Roberta Ziemkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

8) Gmina Rajgród z siedzibą: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, reprezentowana przez Burmistrza - Czesława Karpińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

9) Gmina Zbójna z siedzibą: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta - Zenona Białobrzeskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zawierają następujące porozumienie:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania polegającego na rekultywacji następujących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

1) Gminie Boćki - miejscowość Boćki (działka o numerze geodezyjnym 848 i powierzchni niecki składowiskowej 1,58 ha);

2) Gminie Filipów - miejscowość Filipów Trzeci (działka o numerze geodezyjnym 384 i powierzchni niecki składowiskowej 0,75 ha);

3) Gminie Krypno - miejscowość Zastocze (działki o numerach geodezyjnych 5,6, 7/1, 8, 9/5 i powierzchni niecki składowiskowej 0,42 ha);

4) Gminie Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki (działka o numerze geodezyjnym 183/1 i powierzchni niecki składowiskowej 0,48 ha);

5) Gminie Nowogród - miejscowość Nowogród (działka o numerze geodezyjnym 582 i powierzchni niecki składowiskowej 1,71 ha);

6) Gminie Radziłów - miejscowość Radziłów (działki o numerach geodezyjnych 275 i 280/2 i powierzchni niecek składowiskowych 0,86 ha);

7) Gminie Rajgród - miejscowość Wojdy w obrębie ewidencyjnym Rajgród (działki o numerach geodezyjnych 1409/3, 1410/1, 1404/2, 1409/2, 1405, 1404/1, 1412/3, 1412/1 i powierzchni 0,58 ha);

8) Gminie Zbójna - miejscowość Pianki (działka o numerze geodezyjnym 167/1 i powierzchni niecki składowiskowej 0,25 ha),

9) Gminie Sokoły - miejscowość Noski Śnietne obręb gruntów wsi Nowe Racibory (działka o numerze ewidencyjnym 54/3 i powierzchni niecki składowiskowej 0,73 ha),

2. Gmina Boćki, Gmina Filipów, Gmina Krypno, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowogród, Gmina Radziłów, Gmina Rajgród i Gmina Zbójna oświadczają, iż powierzają realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Sokoły, która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.

§ 2. 1. Strony Porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kosztów przygotowania programu edukacyjnego oraz kosztów administracyjnych zadania ponosić będą w wysokości 1/9 części.

2. Strony Porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów wykonawstwa inwestycji i kosztów Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w wysokościach zależnych od wartości kosztów rekultywacji terenu składowiska.

3. Realizacja przedmiotu Porozumienia będzie również finansowana w formie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

§ 3. Strony Porozumienia upoważniają Wójta Gminy Sokoły - Pana Józefa Zajkowskiego do podpisania umowy dotacji z Instytucją Pośredniczącą II-stopnia tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania wskazanego w § 1 ust. 1.

§ 4. Rozpoczęcie realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1 nastąpi w roku 2013 r., a jego zakończenie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. i udokumentowane będzie protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz fakturami.

§ 5. 1. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością w realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1.

2. Gminie Boćki, Gminie Filipów, Gminie Krypno, Gminie Kulesze Kościelne, Gminie Nowogród, Gminie Radziłów, Gminie Rajgród i Gminie Zbójna przysługuje prawo kontroli realizacji przejętego przez Gminę Sokoły zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, pod względem legalności, celowości i gospodarności.

3. Na wniosek Gminy Boćki, Gminy Filipów, Gminy Krypno, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Nowogród, Gminy Radziłów, Gminy Rajgród i Gminy Zbójna, Gmina Sokoły przedstawi rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 6. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą załatwiać polubownie.

2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy miejscowo dla położenia inwestycji sąd powszechny.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie zawarto w 18 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Sokoły


Józef Zajkowski


Wójt Gminy Boćki


Stanisław Derehajło


Wójt Gminy Filipów


Sylwester Koncewicz


Wójt Gminy Krypno


Marek Stankiewicz


Wójt Gminy Kulesze Kościelne


Józef Grochowski


Burmistrz Nowogrodu


Józef Piątek


Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz


Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Skarbnik Gminy Sokoły


Irena Bruszewska


Skarbnik Gminy Boćki


Mirosława Andrzejuk


Skarbnik Gminy Filipów


Katarzyna Rusanowska


Skarbnik Gminy Krypno


Ewa Kupiec


Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne


Ewa Janina Klewinowska


Skarbnik Gminy Nowogród


Ewa Alicja Sudół


Skarbnik Gminy Radziłów


Anna Jakubczyk


Skarbnik Gminy Rajgród


Jadwiga Stryjecka


Skarbnik Gminy Zbójna


Elżbieta Parzych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe