| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 169/2013 Wójta Gminy Sejny

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na rok 2013, Wójt Gminy Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
22 210,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł.,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 23 710,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 515 448,19 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 10 405 361,19 zł.

- majątkowe w kwocie 110 087,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 11 531 883,19 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 10 020 864,19 zł.

- majątkowe w kwocie 1 511 019,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 11 lipca 2013 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

420 777,00

22 210,00

442 987,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

111 000,00

22 210,00

133 210,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

111 000,00

22 210,00

133 210,00

Razem:

8 573 030,00

22 210,00

8 595 240,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 920 208,19

0,00

1 920 208,19

OGÓŁEM:

10 493 238,19

22 210,00

10 515 448,19

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2013 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 515 448,19

1. Dochody bieżące

10 405 361,19

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

5 463,00

2. Dochody majątkowe

110 087,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

0,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2 871,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

107 216,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 11 lipca 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

873 877,00

22 210,00

896 087,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 200,00

500,00

16 700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

500,00

500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

171 000,00

18 210,00

189 210,00

3110

Świadczenia społeczne

170 000,00

18 210,00

188 210,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

228 081,00

-500,00

227 581,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

-500,00

8 500,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

-1 000,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

2 000,00

85295

Pozostała działalność

121 677,00

4 000,00

125 677,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

Razem:

9 589 465,00

22 210,00

9 611 675,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 920 208,19

0,00

1 920 208,19

OGÓŁEM:

11 509 673,19

22 210,00

11 531 883,19

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2013 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 531 883,19

1. Wydatki bieżące

10 020 864,19

1) wydatki jednostek budżetowych

7 701 899,19

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 236 700,27

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 465 198,92

2) dotacje na zadania bieżące

73 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 158 538,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 427,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

81 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 511 019,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 511 019,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 350 296,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 11 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85295 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85212 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na szkolenia pracowników.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »