Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40 836 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 192 180 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 105 661 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 257 005 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 880 458 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 906 322 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 974 136 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi, 20 073 073 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 557 767 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4 515 306 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 192 615 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 192 615 zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 836 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01010

0750
Własne

2500

Zwiększenie dochodów bieżących o wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie w ramach działu rolnictwo i łowiectwo

754

75412

2710
własne

3500

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową z budżetu województwa podlaskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

756

75615

0910
własne

2120

Zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu odsetek podatkowych od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

902

90002

2460
własne

30786

Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ( umowa dotacji z WFOŚiGW )

921

92109

0830
Własne

570

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w ramach ośrodków kultury i świetlic wiejskich

926

92605

0970
własne

1360

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z różnych dochodów w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej

Razem

40 836

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192 180 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

6297
własne

7861

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z realizacją projektu pn." Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz"

756

75615

0310
Własne

184319

Zmniejszenie dochodów bieżących o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zmianą ewidencji gruntów

Razem

192 180

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 661 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

6059
własne

7861

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz"

750

75023

3020
4010
4110
4120
własne

500
8365
1430
205

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników w urzędzie miejskim oddelegowanych do pracy przy remoncie chodników przy drogach powiatowych

801

80101

4210
4300
własne

30000
5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych

900

90002

4010
4110
4120
4440
4210
własne

6130
1087
151
274
5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na zakup materiałów w ramach gospodarki odpadami

754

75412

4210
4480
Własne

3500
372

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz podatku od nieruchomości w ochotniczych strażach pożarnych

852

85204

4330
Własne

3000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w związku z kosztami utrzymania dzieci w pogotowiu opiekuńczym oraz w rodzinie zastępczej

900

90001

4300
Własne

1000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód


900

90002

4300
własne

30786

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Goniądz

900

90005

4300
Własne

1000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem

105 661

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 257 005 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60016

6050
własne

7861

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji drogowych

630

63003

6057
własne

7861

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz"

754

75414

4210
4300
własne

822
2000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach planu wydatków z zakresu obrony cywilnej

754

75495

4430
Własne

1000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki w ramach pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego i straży pożarnej

900

90001

4010
4110
4120
własne

32000
7000
1500

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90002

4300
własne

12 642

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami

750

75023

4480
własne

184319

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na opłacenie podatku od nieruchomości w urzędzie miejskim w związku ze zmianą ewidencji gruntów

Razem

257 005

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 15 670 zł, wydatki 15 670 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

L p.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

1. Przebudowa chodników przy drogach gminnych

25 000

25 000

25 000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2. Dokumentacja kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych

50 000

50 000

50 000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2

010

01010

6050

Dokumentacja kosztorysowa na wybudowanie sieci wodociągowej

197 000

197 000

4 385

192 615

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

3

900

90001

6050

Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)

110 000

110 000

110 000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

4

900

90001

6059
6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

1 623 058

1 623 058

146 472

0

486 917

989 669

Urząd Miejski w Goniądzu

5

900

90005

6059
6057

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (realizacja 2013-2014 ) W roku 2012 - 15 000 zl za wykonanie dokumentacji , w roku 2013 - 828 465 zł oraz w roku 2014 - 2 062 323

2 905 788

828 465

4 840

0

160 853

662 772

Urząd Miejski w Goniądzu

6

630

63003

6057
6059

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Goniądz

122 316

122 316

50 621

0

0

71 695

Urząd Miejski w Goniądzu

7

600

60016

6050

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - przebudowa dróg gminnych

1 182 139

1 182 139

182 139

1 000 000

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

6215301

4137978

573457

1192615

647770

1724136

1. poz.4 - Planowane zadanie do realizacji w 2013 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 486 917 zł , udziałem Gminy w wysokości 146 472 zł oraz dofinansowaniem

w wysokości 989 669 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.5 - Panowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków własnych w 20%

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/190/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013

Plan dochodów na 2013 r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

7 000

800

200

2 050

10 170

SP Downary

0

0

300

0

2 900

3 200

Rozdz. 80101

120

7 000

1 100

200

4 950

13 370

Gimnazjum

100

0

0

0

1 500

1 600

Przedszkole

0

0

0

0

700

700

RAZEM

220

7 000

1 100

200

7 150

15 670

Plan wydatków na 2013 r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

9 000

0

0

1 170

10 170

0

0

SP Downary

300

0

0

2 900

3 200

0

0

Rozdz. 80101

9 300

0

0

4 070

13 370

0

0

Gimnazjum

1 500

0

0

100

1 600

0

0

Przedszkole

600

0

0

100

700

0

0

RAZEM

11 400

0

0

4 270

15 670

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe