Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 327/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 35.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 35.880,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 6.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.910.027,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.952.642,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.957.385,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.318.027,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.972.048,56,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 5.345.979,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.004,00

1.880,00

2.884,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

1.880,00

1.880,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1.880,00

1.880,00

852

Pomoc społeczna

2.657.144,00

34.000,00

2.691.144,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.550.000,00

34.000,00

2.584.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.550.000,00

34.000,00

2.584.000,00

Razem:

3.170.338,56

35.880,00

3.206.218,56

DOCHODY OGÓŁEM

21.910.027,56

dochody bieżące

18.952.642,56

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

540.775,00

dochody majątkowe

2.957.385,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.707.385,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.004,00

1.880,00

2.884,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

1.880,00

1.880,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

1.470,00

1.470,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

260,00

260,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

150,00

150,00

852

Pomoc społeczna

2.657.144,00

34.000,00

2.691.144,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.550.000,00

34.000,00

2.584.000,00

3110

Świadczenia społeczne

2.460.970,00

24.710,00

2.485.680,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41.634,00

6.935,00

48.569,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.472,00

4.007,00

29.479,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200,00

77,00

1.277,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500,00

423,00

5.923,00

4300

Zakup usług pozostałych

8.050,00

- 2.152,00

5.898,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

58.000,00

0,00

58.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.200,00

72,00

2.272,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

- 72,00

228,00

Razem:

3.170.338,56

35.880,00

3.206.218,56

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.169.572,00

0,00

1.169.572,00

40002

Dostarczanie wody

1.169.572,00

0,00

1.169.572,00

4430

Różne opłaty i składki

17.000,00

- 3.100,00

13.900,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

3.100,00

3.100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

276.822,00

0,00

276.822,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

166.725,00

0,00

166.725,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

- 1.000,00

29.000,00

4270

Zakup usług remontowych

100,00

1.000,00

1.100,00

851

Ochrona zdrowia

26.024,00

0,00

26.024,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

25.024,00

0,00

25.024,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.169,00

260,00

4.429,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3.000,00

- 260,00

2.740,00

Razem:

19.105.233,00

0,00

19.105.233,00

WYDATKI OGÓŁEM

22.318.027,56

tym:

wydatki bieżące

16.972.048,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.924.477,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.674.229,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.250.247,96

2) Dotacje na zadania bieżące

213.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.700.914,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611.643,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

5.345.979,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5.345.979,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.186.379,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w wyniku zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.880,00 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 6.584,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe