Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/185/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) wyposażenie nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:

1) odpady surowcowe obejmujące: papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

2) szkło,

3) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,

4) odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady budowlano - remontowe, odpady zielone oraz zużyte opony,

5) zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, traktowane będą jako odpady zmieszane.

3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane - co najmniej dwa razy na miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia i co najmniej jeden raz na miesiąc w okresie od 1 września do 31 maja,

2) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3 - co najmniej jeden raz na miesiąc,

3) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 2 ust. 1 pkt 4 - co najmniej jeden raz w roku,

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

2. Zapewnia się worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. na jedno gospodarstwo domowe:

1) jeden 120 litrowy worek miesięcznie na odpady surowcowe,

2) jeden 120 litrowy worek miesięcznie na odpady - szkło,

3) jeden lub dwa (w zależności od częstotliwości odbioru) 120 litrowe worki miesięcznie na odpady biodegradowalne (w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zadeklarował posiadania kompostownika).

3. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, właściciel nieruchomości zakupuje je na własny koszt.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest ogólnodostępnym miejscem odbierania selektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne określone w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 4 zebrane w sposób selektywny.

3. Sposób świadczenia usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów będzie nieodpłatny dla następującego rodzaju odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, odpady wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

4. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie danego punktu.

§ 6. 1. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów będzie odbierał odpady komunalne bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub z wyznaczonych poszczególnych punktów gromadzenia, a w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone, zużyte opony oraz odpady budowlano - remontowe.

2. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem, z częstotliwością co najmniej raz do roku.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3 i 5 odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach lub workach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników lub worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach lub workach niespełniających norm, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki/worki przed wejście na teren nieruchomości w sposób umożliwiający prawidłowy odbiór odpadów w wyznaczonym terminie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Łomża z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1531).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe