Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/571/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Placu XXX-lecia PRL na Plac Inwalidów Wojennych oraz w sprawie stwierdzenia utraty mocy części uchwały w sprawie zmiany granic osiedli mieszkaniowych oraz nadania nazw ulicom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/286/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany nazwy Placu XXX-lecia RRL na Plac Inwalidów Wojennych.

§ 2. Stwierdza się utratę mocy § 5 uchwały Nr V/16/74 Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 1974 r. w sprawie zmiany granic osiedli mieszkaniowych oraz nadania nazw ulicom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe