Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/364/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVIII/118/11 z dnia 08 listopada 2011 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r Nr 278, poz. 3371).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe