Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/463/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w zakresie ustalania uprawnień do dodatków energetycznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe