Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/156/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Tekst pierwotny

NNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.: Nr 109, poz. 747, z 2008 r.: Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.: Nr 56, poz. 458, z 2010 r.: Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013 r.
poz. 660) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów (M.P. poz. 814) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Wiżajny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe