Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/317/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sochonie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się co następuje:

§ 1. Ulicom położonym na terenie wsi Sochonie gm.Wasilków, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadaje się nazwy:

1. Ryszarda Kaczorowskiego-składająca się z działek o numerach geodezyjnych: 559, 433/1, 528, 431, część 127, część 167/2, 245/13 i 245/15,

2. Kościelna -składająca się z działek o numerach geodezyjnych : część 167/2, 167/6, 167/5, 167/3 i 178/6,

3. Transportowa -składająca się z działek o numerach geodezyjnych : 178/7, 178/4 i 178/1

4. Dorzeczna- składająca się z dzialek o numerech geodezyjnych: 176, 173

5. Spokojna- oznaczona jako działka numer 35

6. Krótka- oznaczona jako działka numer 34

7. Spacerowa -składająca się z działek o numerach geodezyjnych: 149/2, 36, 22/4, 6/1, 22/3, 22/2, 5/1 i 2/1

8. Bohaterów Monte Cassino -oznaczona jako działka numer 150

9. Łąkowa- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 63 i część 85/5

10. Mokra- oznaczona jako działka numer 74

11. Ukośna- oznaczona jako działka numer 83

12. Nowa- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 84 i 85/2

13. Polna -składająca sie z działek o numerach geodezyjnych 98 i 119/3 i część 85/5

14. Stawowa- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 120/20 i 120/25

15. Krzywa- oznaczona jako działka numer 125/1

16. Spójna -oznaczona jako część działki nr 127

17. Brzozowa -oznaczona jako działka numer 206/4

18. Sosnowa- oznaczona jako działka numer 213/1

19. Leśna -oznaczona jako działka numer 343/2

20. Cicha- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 258 i 355/4

21. Ogrodowa- oznaczona jako działka numer 251

22. Rogowo- oznaczona jako działka numer 273

23. Chabrowa- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 529/2 i 530/2

24. Orzechowa- oznaczona jako działka numer 435

25. Kasztanowa- oznaczona jako działka numer 443

26. Dębowa- oznaczona jako działka numer 471

27. Wspólna- oznaczona jako działka numer 416/1

28. Porzeczkowa- oznaczona jako działka numer 432

29. Jeżynowa- oznaczona jako działka numer 426/3

30. Świerkowa- oznaczona jako działka 242/11

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik do Uchwały Nr XLII/317/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe