Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

uchylająca uchwałę Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594; 645, poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Traci moc uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 292, poz. 2897).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe