Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 października 2013r.

do porozumienia nr 5/UGS/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 ) ww. porozumienia strony zgodnie postanawiają wprowadzić do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:

- w § 3 ust.1 dodaje się pkt 2 a) w brzmieniu:

dotacja za cztery miesiące, tj. od września do 31 grudnia 2013 r. - wysokości 74.161,32 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden 32/100), zgodnie z kalkulacją rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki, stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu".

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. 1. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa każdej ze stron.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 października 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres czterech miesięcy tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2013 r.

Nazwa
jednostki

Liczba
uczniów
pochodzących z terenu Gminy
Suwałki wg
stanu z września br.

Koszt kształcenia
ucznia w skali m-ca
ustalona na
podstawie kosztów z I
półrocza 2013 r.

Przewidywany koszt kształcenia uczniów
w skali 4 miesięcy roku
2013

Subwencja
z MEN
przyznana
na uczniów z terenu Gminy Suwałki w skali 4 miesięcy roku 2013

Kwota
należna
za 4
miesiące
roku 2013

Szkoła Podstawowa nr 2

13

547,82

28.486,64

24.979,36

3.507,28

Szkoła Podstawowa nr 4

18

521,87

37.574,64

28.547,84

9.026,80

Szkoła Podstawowa nr 5

5

495,10

9.902,00

5.352,72

4.549,28

Szkoła Podstawowa nr 6

59

552,83

130.467,88

128.465,28

2.002,60

Szkoła Podstawowa nr 7

13

609,88

31.713,76

28.547,84

3.165,92

Szkoła Podstawowa nr 9

51

579,00

118.116,00

108.838,64

9.277,36

Szkoła Podstawowa nr 10

19

1012,75

76.969,00

46.212,00

30.757,00

Szkoła Podstawowa nr 11

48

599,53

115.109,76

80.112,48

34.997,28

Ogółem

226

x

548.339,68

451.056,16

97.283,52

minus koszt kształcenia uczniów (ponad subwencję) z terenu Miasta Suwałki (ul. Buczka) uczęszczających do SP w Poddubówku w okresie IX-XII.2013 za 12 dzieci-(71.011,20)-(47.889,-) = 23.122,20

różnica do przekazania na konto UM Suwałki - 74.161,32

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe