Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1295/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisów dotyczących pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawartych w załączniku do uchwały nr XXIX/244/13 w części F wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały we wskazanej części

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku regulacji odnoszącej się do warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i wezwać do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie

U z a s a d n i e n i e Zawarcie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z tym przepisem oraz utrwalonym orzecznictwem sądów karnych i administracyjnych (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), z których wynika, że organ może pouczać o odpowiedzialności z art.233 Kodeksu karnego jeśli przepis ustawy upoważnia organ do pouczenia i odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) takiego upoważnienia nie zawierają. Ponadto wskazuje się, iż w uchwale brak jest regulacji odnośnie warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zgodnie z którym, to rada gminy w drodze uchwały określa ich format i sposób ich przesyłania. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe