Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 274/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1])) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[2])) na wniosek Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 203/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2013r. poz.628) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XXXI/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Podział Gminy Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania


1


Bryki, Brzóski Brzezińskie, Brzóski -Falki, Brzóski-Markowizna, Brzóski Stare, Brzóski -Tatary, Michałki, Mystki-Rzym, Osipy- Kolonia, Osipy- Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy- Wydziory Drugie, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek- Kolonia,


Urząd Gminy
Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1 A
tel. 0 86 275 26 27


2

Faszcze, Jabłonka Kościelna, Jabłonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy-Stok,
Miodusy Wielkie, Rębiszewo-Studzianki, Tybory-Jeziernia, Tybory-Kamianka, Tybory-Misztale, Tybory-Olszewo, Tybory-Trzcianka, Tybory-Wólka, Tybory-ŻochyZespół Szkół
w Jabłonce Kościelnej
tel. 0 86 274 50 04


3


Bujny-Biszewo, Jabłoń-Rykacze, Nowa Ruś, Sokoły- Jaźwiny, Stara Ruś


Remiza OSP
w Starej Rusi


4


Dąbrowa-Dzięciel, Mścichy, Trzeciny


Budynek po Szkole Podstawowej
w Dąbrowie Dzięcieli


5


Święck-Nowiny, Święck Wielki, Wólka Duża,
Wólka Mała


Szkoła Podstawowa
w Święcku Wielkim
tel.0 86 275 23 63

6


Brzóski-Gromki, Buczyno-Mikosy, Kalinowo-Czosnowo, Wróble, Zawrocie-Nowiny


Budynek po Szkole Podstawowej
w Kalinowie-Czosnowie


7


Gołasze-Górki, Gołasze-Puszcza, Nowe Osipy


Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej, Szkoła Filialna w Gołaszach Puszczy
tel. 0 86 275 21 88


8


Brok, Jabłoń-Uszyńskie, Mazury


Wiejski Dom Kultury w
Mazurach


[1]) Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889; z 2012r. poz.1399.

[2]) Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.849, poz.951, poz.1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe