| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/162/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 635, poz. 1318) oraz art. 6n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rutka-Tartak, zwanej dalej "deklaracją" określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy poza granicami Gminy Rutka-Tartak.

2. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole lub uczelni i zamieszkanie w związku z tym w miejscowości położonej poza terenem gminy Rutka-Tartak.

3. Oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami kraju.

4. Potwierdzenie złożenia deklaracji w innej gminie lub mieście.

§ 4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr. 206 poz. 1216).

§ 5. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 6. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

§ 7. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 404 ) oraz Uchwała Nr XIX/114/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomość Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1443)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »