Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie14.107.129 złz tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.163.163 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.943.966 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie14.330.129 złz tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.204.758 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.125.371 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dochody budżetowe w kwocie 1.630.000 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.853.000 zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 67.000 zł,

2. celową w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.277.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr 5.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 214.000 zł; wydatki - 214.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie 1.800.000 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 70.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 70.000 zł,

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu dudżetu do kwocie 1.800.000 zł,

3) zaciagania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/162/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe