Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 a ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na okres pięciu lat na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na:

1) umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu;

2) umyślnym chwytaniu;

3) niszczeniu nor i tam;

4) umyślnym przemieszczaniu z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

5) umyślnym zabijaniu,

- zwanych dalej "czynnościami".

§ 2. Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory dnia, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji bobra europejskiego i jego siedlisk, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Podmiotem wykonującym czynności jest Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 61, 19-300 Ełk.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może wykonać czynności przy pomocy innych podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra europejskiego, oraz doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania czynności;

2) posiadać dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, a także zgodę jego właściciela lub użytkownika wieczystego, na który bobry będą przemieszczane z miejsc regularnego przebywania.

§ 5. Przebieg granicy obszaru wykonywania czynności określają mapy w skali 1: 20000 stanowiące załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do zarządzenia.

§ 6. 1. W terminie do dnia 10 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, podmiot wykonujący czynności obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku pisemnej informacji o wykonanych czynnościach.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) termin wykonania czynności poprzez podanie dat i pór doby;

2) liczbę schwytanych, przemieszczonych lub zabitych bobrów europejskich;

3) miejsce wsiedlenia bobrów europejskich;

4) liczbę zniszczonych nor i tam wraz z podaniem sposobu niszczenia i rodzaju użytych w tym celu materiałów i narzędzi;

5) opis zastosowanej metody płoszenia lub niepokojenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

warunki realizacji

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.jpg

mapa 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.jpg

mapa 4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.jpg

mapa 5

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.jpg

mapa 6

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.jpg

mapa 7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe