Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 152/XXX/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 8 841 093 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 7 738 545 zł,

- majątkowe w wysokości 1 102 548 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 9 271 177 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 168 252 zł,

- majątkowe w wysokości 1 102 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 870 442 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 870 442 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan finansowy dochodów budżetu państwa 1 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 49 470 zł,

2) celową w wysokości - 20 530 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20 530 zł.

§ 7. 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w wysokości 1 102 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 146 223 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 430 084 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w pełnej wysokości.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 730 084 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300 000 zł,

2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14 097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z gospodarki odpadami w wysokości 193 092 zł. oraz wydatki z tym związane na kwotę 193 092 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) celowe 47 931 zł,

b) podmiotowa 90 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Objaśnienia zmian dokonanych w projekcie budżetu na 2014 rok zawiera załącznik Nr 10.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

750

Administracja publiczna

59 900,00

75011

Urzędy wojewódzkie

59 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59 900,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

542,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

542,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

542,00

852

Pomoc społeczna

810 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

810 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

810 000,00

Razem:

870 442,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

750

Administracja publiczna

59 900,00

75011

Urzędy wojewódzkie

59 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 785,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 813,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 508,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 174,00

4410

Podróże służbowe krajowe

120,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

542,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

542,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

11,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

453,00

852

Pomoc społeczna

810 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

810 000,00

3110

Świadczenia społeczne

786 410,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 724,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 041,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 026,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

357,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

242,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

Razem:

870 442,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r.

Gminy Perlejewo

Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w


1


852


85212


2350

Dochody budżetu państwa związane realizacją zadań z zleconych jednostkom samorządu terytorialnego


1 000,00

Ogółem:

1 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


Wartość
Kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy
2014 (8+9)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

600

60016

Projekt "Dobra droga bezpieczna droga" -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydły Dubiny

173 780

0

173 780

86 891

86 889

2

600

60016

Odbudowa drogi gminnej Kobyla granica gminy

99 937

0

99 937

19 987

79 950

3

600

60016

Odbudowa drogi gminnej w Głęboczku

186 450

0

186 450

37 290

149 160

4

720

720095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - zakup komputerów

193 150

186 119

27 918

158 201

5

720

720095

Projekty do budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ( inżynier kontraktu ,projekt )

3 867 249

0

24 667

3 700

20 967

6

750

75023

Rozbudowa Urzędu Gminy

685 654

500 015

185 639

185 639

0

7

900

90095

Projekt pn. "Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne"

220 000

0

220 000

87 867

132 133

8

900

90095

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Granne

26 333

26 333

9 085

17 248


Ogółem

5 452 553

500 015

1 102 925

458 377

644 548


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


Wartość
Kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy
2014 (8+9)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

720

72095

Elektroniczne usługi dla ludności etap II - szkolenia

193 150

0

7 031

1 055

5 976

2

750

75075

Projekt "Kultura i tradycja - festyn"

20 753

0

20 753

6 561

14 192

3

750

75075

Projekt "Wirtualna panorama gminy Perlejewo"

30 352

0

30 352

10 612

19 740

4

801

80104

Projekt "Akademia Przedszkolaka w Perlejewie"

373 167

285 080

88 087

10 720

77 367


Ogółem

617 422

285 080

146 223

28 948

117 275


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

730 084,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

430 084,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

300 000,00

Rozchody ogółem:

300 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

300 000,00

Strona 1 z 1


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 152/XXX/13
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

§

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa


1


Gminna Biblioteka Publiczna


921


92116


2480


0


90 000


0


2

Gmina Drohiczyn

750

75075

2319

47 931


Razem


47 931


90 000


0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe