Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) dochody - 16.571.436 zł, z czego:

a) bieżące - 15.980.103 zł;

b) majątkowe - 591.333 zł;

2) wydatki - 16.234.325 zł, z czego:

a) bieżące - 15.758.271 zł;

b) majątkowe - 476.054 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/182/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe