Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Wizna

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Wizna w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala , co nast ę puje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/162/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 11 lutego 2014 r.

PROGRAM OS Ł ONOWY W ZAKRESIE DO Ż YWIANIA

" POMOC GMINY WIZNA W ZAKRESIE DO Ż YWIANIA " NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy WIZNA w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy WIZNA.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkuj ą ca realizacj ę programu

W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej i bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 22 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizuj ą ce program

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie we współpracy z ze szkołami na terenie gminy oraz innymi szkołami, do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Wizna. Kordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe