Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/447/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, poz. 645, poz. 1318) - Rada Miejska w Łapach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej na obszarze miasta Łapy, obręb II, osiedle " BOCIANY" oznaczonej na planie zagospodarowanie przestrzennego nr 1. nadaje się nazwę - "Powstańców Styczniowych"

§ 2. Usytuowanie ulicy o której mowa w § 1 ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/447/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe