Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/195/14 Rady Miasta Kolno

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) na wniosek Burmistrza Miasta Kolno Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 10 w Szpitalu Ogólnym w Kolnie do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

§ 2. Na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej wyznacza się budynek Szpitala Ogólnego w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 69.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe