Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/657/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 14 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Białegostoku limit 700 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

1) szkół;

2) zakładów dla nieletnich;

3) przedszkoli;

4) domów dziecka;

5) izb wytrzeźwień;

6) obiektów sakralnych i cmentarzy;

7) dworców kolejowych i autobusowych.

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych obiektów wskazanych w ust. 1.

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w granicach nieruchomości, na których znajdują się następujące obiekty:

1) targowiska;

2) dworce kolejowe i autobusowe oraz przystanki komunikacji publicznej;

3) obiekty sakralne i cmentarze;

4) stadiony i boiska, hale oraz inne obiekty sportowe;

5) kąpieliska, baseny;

6) parki, skwery.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 4 i 6 nie dotyczą lokali gastronomicznych usytuowanych w stałych obiektach budowlanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 123 poz. 1113, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 232 poz. 2774, Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3704).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe