Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20.2014 Wójta Gminy Zawady

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi - 11 149 399 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 10 084 577 zł;

b) dochody majątkowe - 1 064 822 zł;

2) wykonanie dochodów - 10 287 161, 59 ;

a) dochody bieżące - 9 643 446, 99 ;

b) dochody majątkowe - 643 714, 60 ;

3) plan wydatków wynosi - 10 995 370 zł;

a) wydatki bieżące - 9 050 684 zł;

b) wydatki majątkowe - 1 944 686 zł;

4) wykonanie wydatków - 10 462 867, 16 ;

a) wydatki bieżące - 8 552 804, 40 ;

b) wydatki majątkowe - 1 910 062, 76 ;

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Gminy Zawady,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 20.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe