Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI.228.2014 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13a § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Śniadowo na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 1 i ustala się ją jako: Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.228.2014
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 25 lipca 2014 r.

Podział Gminy Śniadowo na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Dębowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo

Szkoła Podstawowa,
Szczepankowo 20

2

Młynik, Osobne, Stare Konopki, Szczepankowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Żebry, Żebry-Kolonia

Szkoła Podstawowa,
Szczepankowo 20

3

Śniadowo

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, Śniadowo

4

Chomentowo, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Jemielite, Stare Ratowo, Truszki, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, Śniadowo

5

Brulin, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Mężenin, Olszewo, Stare Szabły, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Strzeszewo, Szabły Młode

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ostrołęcka 13, Śniadowo


Uzasadnienie

Art. 12 § 11 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 13a § 1 powołanej ustawy Wójt może przedłożyć radzie wniosek w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych z tym, że zgodnie z § 2 zmian siedzib dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Proponowana zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej związana jest z likwidacją Szkoły Podstawowej w Uśniku , gdzie mieściła się dotychczas siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu głosowania numer 1 w skład którego wchodzą wsie: Dębowo, Uśnik, Uśnik - Dwór, Uśnik - Kolonia, Wierzbowo. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian do uchwały Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012roku w sprawie podziału Gminy Śniadowo na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, poprzez wskazanie nowej lokalizacji dla tej komisji.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu głosowania numer 1 zostaje przeniesiona z budynku byłej szkoły podstawowej - Uśnik 27 , 18-411 Śniadowo do budynku Szkoły Podstawowej w Szczepankowie - Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo - ze względu na całkowitą likwidację zajęć w budynku szkolnym, zmianę jego przeznaczenia oraz odłączenie od budynku podstawowych mediów tj. internetu, telefonu, zasilania elektrycznego. Zmiana ta podyktowana jest również zapewnieniem wyborcom dogodniejszego dostępu do siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą nie narusza uchwalonych granic okręgów wyborczych oraz ustalonych obrysów obwodów głosowania.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe