Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 314/2014 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj.:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.203 zł oraz zmniejszyć o kwotę 38.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem -13.706.578 zł;

- bieżące - 12.787.411 zł,

- majątkowe - 919.167 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.523.464 zł;

- bieżące - 12.506.533 zł,

- majątkowe - 4.016.931 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.816.886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.595.018 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

503 468,00

45 287,00

548 755,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 000,00

500,00

10 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 000,00

500,00

10 500,00

85216

Zasiłki stałe

111 000,00

3 487,00

114 487,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

111 000,00

3 487,00

114 487,00

85295

Pozostała działalność

69 300,00

41 300,00

110 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

69 300,00

41 300,00

110 600,00

Razem:

11 181 941,00

45 287,00

11 227 228,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 191 118,00

240,00

2 191 358,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

14 500,00

240,00

14 740,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 500,00

240,00

14 740,00

Razem:

2 479 110,00

240,00

2 479 350,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.706.578 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.973 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 364.955 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 919.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 70.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 849.167 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

580 903,00

0,00

580 903,00

60016

Drogi publiczne gminne

505 903,00

0,00

505 903,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

- 2 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 000,00

2 000,00

67 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85 240,00

0,00

85 240,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

82 240,00

0,00

82 240,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 283,00

- 2 000,00

25 283,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

2 000,00

5 000,00

758

Różne rozliczenia

63 179,00

- 11 860,00

51 319,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

63 179,00

- 11 860,00

51 319,00

4810

Rezerwy

63 179,00

- 11 860,00

51 319,00

852

Pomoc społeczna

1 183 105,00

45 287,00

1 228 392,00

85204

Rodziny zastępcze

20 000,00

11 930,00

31 930,00

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

11 930,00

31 930,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 000,00

500,00

10 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 000,00

500,00

10 500,00

85216

Zasiłki stałe

111 000,00

3 487,00

114 487,00

3110

Świadczenia społeczne

111 000,00

3 487,00

114 487,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

315 474,00

- 11 930,00

303 544,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

217 146,00

- 11 930,00

205 216,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

1 000,00

14 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 500,00

- 500,00

2 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 600,00

- 500,00

1 100,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

63 030,00

- 37,00

62 993,00

4300

Zakup usług pozostałych

240,00

- 37,00

203,00

85295

Pozostała działalność

117 008,00

41 337,00

158 345,00

3110

Świadczenia społeczne

108 872,00

41 300,00

150 172,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,00

37,00

45,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

224 433,00

11 860,00

236 293,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

88 000,00

11 860,00

99 860,00

3240

Stypendia dla uczniów

88 000,00

11 860,00

99 860,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

910 716,00

0,00

910 716,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

122 300,00

0,00

122 300,00

4270

Zakup usług remontowych

9 800,00

- 9 800,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 500,00

9 800,00

36 300,00

Razem:

13 998 827,00

45 287,00

14 044 114,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 191 118,00

240,00

2 191 358,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

14 500,00

240,00

14 740,00

3110

Świadczenia społeczne

14 500,00

- 49,00

14 451,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

289,00

289,00

Razem:

2 479 110,00

240,00

2 479 350,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.506.533, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.521.479 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.404.394 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.117.085 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 388.381 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.149.098 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 377.575 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.016.931 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.171.691 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 314/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 lipca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonane zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na:

- wypłatę składki zdrowotnej,

- zasiłków stałych,

- dodatku energetycznego,

- dożywianie

oraz zmiany związane z bieżacą realizacją budżetu gminy. Zmniejszono też plan rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia 20% wkładu gminy na wypłatę stypendiów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe