Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/14 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, zm. poz. 938, zm. poz. 1646, z 2014r. poz. 379) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2014r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 § 2030 i zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80106 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany w dotacjach celowych na realizację własnych zadań przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014r w związku z niewykorzystaniem przez gminy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014r.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i w dziale 852 "Pomoc społeczna" nastąpiły zgodnie z decyzjami w/w pism.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 i w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85212 wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 585 422 zł w tym:

- dochody bieżące 10 690 141 zł,

- dochody majątkowe 895 281 zł.

2. Wydatki ogółem 11 355 401 zł w tym:

- wydatki bieżące 10 530 982 zł,

- wydatki majątkowe 824 419 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 230 021 zł z przeznaczeniem na :

a) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 230 021 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe