Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/576/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 11 ust. 2
i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach stanowiącym załącznik
do uchwały nr XLVII/524/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Dom działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 z późn. zm).

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
poz. 885 z późń. zm).

4) Innych przepisów prawa regulujących działalność domów pomocy społecznej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe