Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/734/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie pozbawienia części ulicy Warmińskiej kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz.1446 i poz. 1543 oraz z 2014 r. poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi gminnej o numerze 100429B - część ulicy Warmińskiej w Białymstoku, zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 698/53 o pow. 0,0004 ha w obr. 19 (Skorupy) - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Pozbawiona kategorii gminnej część drogi, o której mowa w § 1 zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/734/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 22 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe