Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2014 r. w kwocie 1 865,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu strażakom OSP Grajewo, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 75 375 089,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 834 871,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 80 797 459,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 679 254,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 118 205,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 178 273,00

0,00

5 178 273,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 200 730,00

0,00

4 200 730,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

64 806,00

- 3 768,00

61 038,00

4260

Zakup energii

144 000,00

3 000,00

147 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 180,00

768,00

2 948,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

71 000,00

1 865,00

72 865,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

21 000,00

1 865,00

22 865,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 500,00

500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 300,00

3 625,00

4 925,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

- 300,00

1 200,00

4430

Różne opłaty i składki

2 600,00

- 960,00

1 640,00

758

Różne rozliczenia

155 737,00

- 1 865,00

153 872,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

155 737,00

- 1 865,00

153 872,00

4810

Rezerwy

155 737,00

- 1 865,00

153 872,00

801

Oświata i wychowanie

26 277 008,00

0,00

26 277 008,00

80101

Szkoły podstawowe

11 226 608,00

- 14 484,00

11 212 124,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 752 027,00

- 14 484,00

7 737 543,00

80104

Przedszkola

5 667 502,00

14 484,00

5 681 986,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 665,00

500,00

11 165,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

36 198,00

- 8 000,00

28 198,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

175 092,00

16 629,00

191 721,00

4220

Zakup środków żywności

401 561,00

- 7 556,00

394 005,00

4260

Zakup energii

254 745,00

1 000,00

255 745,00

4270

Zakup usług remontowych

38 300,00

- 300,00

38 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 464,00

- 1 416,00

4 048,00

4300

Zakup usług pozostałych

154 897,00

- 2 200,00

152 697,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 600,00

- 500,00

7 100,00

4430

Różne opłaty i składki

2 032,00

- 307,00

1 725,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

156 474,00

18 488,00

174 962,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 854,00

- 1 854,00

1 000,00

80110

Gimnazja

7 109 052,00

0,00

7 109 052,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 897 153,00

- 3 496,00

4 893 657,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

64 102,00

3 496,00

67 598,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

60 476,00

0,00

60 476,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 117,00

1 007,00

12 124,00

4410

Podróże służbowe krajowe

13 641,00

- 750,00

12 891,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

27 386,00

- 257,00

27 129,00

851

Ochrona zdrowia

673 190,00

0,00

673 190,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

491 190,00

0,00

491 190,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

214 927,00

1 000,00

215 927,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

41 695,00

170,00

41 865,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 553,00

- 303,00

5 250,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 176,00

- 400,00

776,00

4300

Zakup usług pozostałych

79 136,00

- 795,00

78 341,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 199,00

328,00

6 527,00

852

Pomoc społeczna

5 903 748,00

0,00

5 903 748,00

85203

Ośrodki wsparcia

138 250,00

0,00

138 250,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 700,00

- 847,00

6 853,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 749,00

600,00

5 349,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 200,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

2 040,00

- 320,00

1 720,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 644,00

767,00

3 411,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 740 545,00

0,00

1 740 545,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 250,00

- 1 570,00

9 680,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 350,00

- 2 000,00

2 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 700,00

5 239,00

32 939,00

4270

Zakup usług remontowych

1 400,00

- 1 240,00

160,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 560,00

79,00

1 639,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 540,00

- 1 000,00

4 540,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 020,00

492,00

40 512,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 391 118,00

0,00

1 391 118,00

85305

Żłobki

818 257,00

2 123,00

820 380,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

118 125,00

1 760,00

119 885,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 355,00

320,00

17 675,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 468,00

43,00

2 511,00

85395

Pozostała działalność

558 065,00

- 2 123,00

555 942,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

13 161,00

- 2 123,00

11 038,00

926

Kultura fizyczna

18 265 999,00

0,00

18 265 999,00

92601

Obiekty sportowe

17 015 041,00

0,00

17 015 041,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 548,00

586,00

22 134,00

4260

Zakup energii

74 400,00

4 066,00

78 466,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 050,00

- 264,00

24 786,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 677,00

612,00

4 289,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

886 398,00

0,00

886 398,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 430,00

19 529,00

77 959,00

4260

Zakup energii

35 000,00

- 1 904,00

33 096,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

- 580,00

3 420,00

4300

Zakup usług pozostałych

109 510,00

- 14 000,00

95 510,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

480,00

- 480,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 300,00

- 399,00

901,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 200,00

- 185,00

1 015,00

4430

Różne opłaty i składki

13 000,00

- 1 600,00

11 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

24 902,00

- 381,00

24 521,00

Razem:

72 951 397,00

0,00

72 951 397,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 304 794,00

0,00

7 304 794,00

85203

Ośrodki wsparcia

441 600,00

0,00

441 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 033,00

- 8,00

1 025,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 438,00

- 1 659,00

17 779,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

46 129,00

- 212,00

45 917,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 337,00

- 2 757,00

3 580,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

- 1 340,00

660,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 585,00

10 031,00

70 616,00

4260

Zakup energii

24 250,00

- 1 105,00

23 145,00

4270

Zakup usług remontowych

5 500,00

852,00

6 352,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

- 140,00

260,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 194,00

- 1 632,00

10 562,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 350,00

- 273,00

1 077,00

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

- 275,00

425,00

4430

Różne opłaty i składki

1 700,00

- 110,00

1 590,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 207,00

- 195,00

9 012,00

4480

Podatek od nieruchomości

2 514,00

- 177,00

2 337,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 1 000,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 517 176,00

0,00

6 517 176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 198,00

790,00

9 988,00

4270

Zakup usług remontowych

800,00

- 517,00

283,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 768,00

273,00

14 041,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

104,00

704,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 376,00

- 1 094,00

3 282,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 300,00

444,00

2 744,00

Razem:

7 758 913,00

0,00

7 758 913,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 108 000,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia 3 768,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4260 - 3 000 zł i § 4520 - 768 zł na energię elektryczną i cieplną oraz opłatę komunalną,

2) przesuwa się środki w kwocie 1 760,00 zł - OSP w rozdz. 75412 z § 3020 - 500 zł, § 4280 - 300 zł i z § 4430 - 960 zł do § 3030 - 1 760 zł na ekwiwalent strażakom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

3) przesuwa się środki w kwocie 5 856,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4210 - 3 450 zł i § 4440 - 2 406 zł na zakup kserokpoiarki i korektę odpisu zfśs,

4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 484,00 zł z ZSM Nr 3 w Grajewie rozdz. 80101 § 4010 do PM Nr 2 w rozdz. 80104 z § 4260 - 8 000 zł, § 4300 - 1 500 zł i do § 4440 - 4 984 zł na wywóz nieczystości, korektę odpisu zfśs i energię,

5) przesuwa się środki w kwocie 3 828,00 zł w PM Nr 2 z rozdz. 80104 z § 4220 - 2 500 zł, § 4280 - 700 zł, § 4700 - 228 zł, z rozdz. 80146 § 4410 - 400 zł do rozdz. 80104 § 4210 - 3 428 zł i rozdz. 80146 § 4210 - 400 zł na zakup artykułów papierniczych, środków czystości oraz drobny sprzęt kuchenny,

6) przesuwa się środki w kwocie 15 226,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4170 - 5 000 zł, § 4300 - 5 500 zł, § 4700 - 726 zł, z § 4260 - 4 000 zł do § 4210 - 6 793 zł, § 4220 - 2 300 zł i § 4440 - 6 133 zł na zakup wykładziny i krzesełek na salę zajęc z dziećmi, zakup artykułów żywnościowych i korektę odpisu zfśs,

7) przesuwa się środki w kwocie 10 830,00 zł w PM Nr 6 z rozdz. 80104 § 4170 - 3 000 zł, § 4220 - 1 500 zł, § 4260 - 3 000 zł, z § 4270 - 300 zł, § 4370 - 500 zł, § 4430 - 307 zł, § 4700 - 900 zł, z rozdz. 80146 § 4700 - 257 zł, § 4410 - 350 zł do rozdz. 80104 § 3020 - 500 zł, § 4210 - 2 958 zł, § 4300 - 1 800 zł i § 4440 - 4 965 zł, do rozdz. 80146 § 4210 - 607 zł na zakup odziezy ochronnej w ramach bhp, zakup szfki do szatni dziecięcej, wywóz nieczystości, monitoring i korektę odpisu zfśs,

8) przesuwa się środki w kwocie 3 496,00 zł w ZSM Nr 3 w rozdz. 80110 z § 4010 do § 4210 na zakup rejestratora, kamery, zasilacza i dysku twardego do monitoringu szkoły,

9) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 328,00 zł w Klubie Zdrowie i Trzeźwość w rozdz. 85154 z § 4120 - 1 570 zł do § 4440 na korektę odpisu zfśs,

10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 195,00 zł w UM w rozdz. 85154 z § 4140 - 400 zł i § 4300 - 795 zł do § 4010 - 1 000 zł, § 4110 - 170 zł, § 4120 - 25 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników,

11) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 833,00 zł w MOPS - ŚDS w rozdz. 85203 z § 3020 - 8 zł, § 4040 - 1 659 zł, z § 4110 - 212 zł, z § 4120 - 2 757 zł, § 4170 - 1 340 zł, § 4260 - 1 105 zł, § 4280 - 140 zł, § 4300 - 1 632 zł, § 4370 - 273 zł, § 4410 - 275 zł, § 4430 - 110 zł, § 4440 - 195 zł, § 4480 - 177 zł, § 4700 - 1 000 zł do § 4210 - 10 031,00 zł i § 4270 - 852 zł na zakup wyposażenia, usługi remontowe,

12) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 367,00 zł w MOPS - DDP, rozdz. 85203 z § 4170 - 847 zł, § 4410 - 200 zł, § 4430 - 320 zł do § 4300 - 600 zł i § 4440 - 767 zł na korektę odpisu zfśs i bieżące usługi,

13) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 611,00 zł w MOPS, rozdz. 85212 z § 4270 - 517 zł i § 4440 - 1 094 zł do § 4210 - 790 zł, § 4300 - 273 zł, § 4410 - 104 zł i § 4700 - 444 zł na zakup wyposażenia, bieżące usługi, podróze służbowe i szkolenia pracowników,

14) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 810,00 zł w MOPS w rozdz. 85219 z § 3020 - 1 570 zł, § 4170 - 2 000 zł, § 4270 - 1 240 zł, § 4370 - 1 000 zł do § 4210 - 5 239,00 zł, § 4280 - 79,00 zł i § 4440 - 492 zł na zakup wyposażenia, badania okresowe pracowników i korektę odpisu zfśs,

15) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 123,00 zł, rozdz. 85395 z § 4350 - UM do Żłobka Miejskiego - rozdz. 85305 § 4010 - 1 760 zł, § 4110 - 320 zł, § 4120 - 43 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownicy zatrudnionej w żłobku,

16) dokonuje się przesunięcia 5 956,00 zł w MOSiR w rozdz. 92601 z § 4270 - 5 000 zł, § 4300 - 864 zł i § 4520 - 92 zł do § 4210 - 586 zł, § 4260 - 4 066 zł, § 4520 - 704 zł oraz do § 4300 - 600 zł na zakup materiałów do drobnych remontów na stadionie, zakup energii na stadion i boisko Orlik, opłatę za gospodarowanie odpadami oraz usługę wykonania odbioru układu pomiarowego do zasilania lodowiska,

17) dokonuje się przesunięcia 19 529,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 z § 4260 - 1 904 zł, § 4280 - 580 zł, § 4300 - 14 000 zł, § 4350 - 480 zł, § 4370 - 399 zł, § 4410 - 185 zł, § 4430 - 1 600 zł, § 4480 - 381 zł do § 4210 - 19 529 zł na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, zakup oprogramowania, tonerów do drukarek, papieru, innych materiałów biurowych.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 1 865,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu strażakom OSP Grajewo, biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe