Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz §13 Uchwały Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. przeniesieniu w planie wydatków kwoty 15.756 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, w tym na wydatki bieżące 9.413 zł, na wydatki majątkowe 6.343 zł.

2. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 7.860 zł na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.662.323 zł w tym: dochody bieżące 12.727.730 zł dochody majątkowe 1.934.593 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.910.473 zł w tym: wydatki bieżące 12.052.234 zł wydatki majątkowe 4.858.239 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. W drodze przeniesień w planie wydatków zapewnia się brakujące środki na:

- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Miodusy Wielkie - 1.539 zł,

- opłacenie wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Święck-Nowiny - 6.343 zł,

- korektę naliczenia funduszu socjalnego dla pracowników urzędu gminy - 1.874 zł,

- zakup usług dotyczących utrzymania rady gminy - 6.000 zł,

2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 7.860 zł na:

- uzupełnienie środków na zakup klimatyzatora i wentylatora do świetlicy wiejskiej w Brykach - 3.600 zł,

- wypłatę stypendiów naukowych przyznanych uczniom przez wójta gminy - 4.260 zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe