Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5" Zadania inwestycyjne w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.601.885,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.478.797,00 zł.

b) majątkowe w wysokości1.123.088,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.669.086,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.306.524,00 zł.

b) majątkowe w wysokości1.362.562,00 zł.

§ 7. 1. Dochody budżetu w wysokości 441.820 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 509.021 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w nastepujących działach: 750 Administracja publiczna wpływy dochodów ze zwrotu za energię elektryczną z lokali użytkowych w kwocie 3.500zł., 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - korekta wpływu dochodów z podatków i opłat lokalnych w kwocie 35.830zł.; 758 Różne rozliczenia - korekta wpływu dochodów z tytułu odsetek od lokaty i zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.000zł.; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwrot za energię elektryczną z przepompowni w Średzińskich w kwocie 4.870zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - korekta dochodów z tytułu zwrotu przez WFOŚiGW za odbiór azbestu w kwocie 9.400zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w : rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - opłata za wykonanie audytu energetycznego zbiorczego (pompa ciepła) w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Surażu na kwotę 1.968zł. ; 80104 Przedszkola - opłata za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w innych gminach na kwotę 1.800zł.; rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - odsetki od kredytów na kwotę 1.532zł.; rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - opłata za oświetlenie uliczne na kwotę 26.000zł.; w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - opłata za energię elektryczną i wodę na kwotę 2.000,92zł. oraz zwiększono dotację dla MGOK o 1.500zł. m.in. opłatę enegii elektrycznej, za naprawę barierki, wymianę ogrzewacza elektrycznego wody.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2014r. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wybory samorządowe do rad gmin na kwotę 1.296zł. W budżecie oświaty dokonano przesunięć w związku z korektą odpisu na ZFŚS za 2014r. na opłatę konserwacji systemu komputerowego, energii elektrycznej, wody, zakup podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego łącznie na kwotę 11.177zł. W budżecie ośrodka pomocy społecznej dokonano przesunięć na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków celowych, stałych, korektę odpisu na ZFŚS łącznie na kwotę 2.816zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe