reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5" Zadania inwestycyjne w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.601.885,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.478.797,00 zł.

b) majątkowe w wysokości1.123.088,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.669.086,00 zł.

a) bieżące w wysokości6.306.524,00 zł.

b) majątkowe w wysokości1.362.562,00 zł.

§ 7. 1. Dochody budżetu w wysokości 441.820 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 509.021 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w nastepujących działach: 750 Administracja publiczna wpływy dochodów ze zwrotu za energię elektryczną z lokali użytkowych w kwocie 3.500zł., 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - korekta wpływu dochodów z podatków i opłat lokalnych w kwocie 35.830zł.; 758 Różne rozliczenia - korekta wpływu dochodów z tytułu odsetek od lokaty i zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.000zł.; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwrot za energię elektryczną z przepompowni w Średzińskich w kwocie 4.870zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - korekta dochodów z tytułu zwrotu przez WFOŚiGW za odbiór azbestu w kwocie 9.400zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w : rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - opłata za wykonanie audytu energetycznego zbiorczego (pompa ciepła) w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Surażu na kwotę 1.968zł. ; 80104 Przedszkola - opłata za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w innych gminach na kwotę 1.800zł.; rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - odsetki od kredytów na kwotę 1.532zł.; rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - opłata za oświetlenie uliczne na kwotę 26.000zł.; w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - opłata za energię elektryczną i wodę na kwotę 2.000,92zł. oraz zwiększono dotację dla MGOK o 1.500zł. m.in. opłatę enegii elektrycznej, za naprawę barierki, wymianę ogrzewacza elektrycznego wody.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2014r. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wybory samorządowe do rad gmin na kwotę 1.296zł. W budżecie oświaty dokonano przesunięć w związku z korektą odpisu na ZFŚS za 2014r. na opłatę konserwacji systemu komputerowego, energii elektrycznej, wody, zakup podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego łącznie na kwotę 11.177zł. W budżecie ośrodka pomocy społecznej dokonano przesunięć na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków celowych, stałych, korektę odpisu na ZFŚS łącznie na kwotę 2.816zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama