reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646, z 2014 r . poz. 379, 911, 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 15 176 363,11 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 699 757,78 zł,

- majątkowe w wysokości 1 476 605,33 zł;

2) po stronie wydatków 15 300 296,11 zł. z tego:

- bieżące w wysokości 12 931 603,84 zł,

- majątkowe w wysokości 2 368 692,27zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 123 933,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. zmienia się :

- Zadania inwestycyjne w 2014roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Walentyna Timofiejuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/14
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w dochodach

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 574,00

0,00

3 000,00

21 574,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

18 574,00

0,00

3 000,00

21 574,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

16 574,00

0,00

3 000,00

19 574,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 395 631,00

0,00

48 099,00

6 443 730,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 228 152,00

0,00

45 618,00

3 273 770,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 970 377,00

0,00

45 618,00

3 015 995,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

322 268,00

0,00

2 481,00

324 749,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000,00

0,00

2 481,00

82 481,00

Bieżące razem

13 648 658,78

0,00

51 099,00

13 699 757,78

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 562,06

0,00

0,00

5 562,06

Majątkowe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

116 802,00

-58 091,00

0,00

58 711,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

116 802,00

-58 091,00

0,00

58 711,00

90002

Gospodarka odpadami

58 091,00

-58 091,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 091,00

-58 091,00

0,00

0,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

58 091,00

-58 091,00

0,00

0,00

Majątkowe razem

1 534 696,33

-58 091,00

0,00

1 476 605,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 431 215,33

-58 091,00

0,00

1 373 124,33

Ogółem

15 183 355,11

-58 091,00

51 099,00

15 176 363,11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 436 777,39

-58 091,00

0,00

1 378 686,39


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/14
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem

0,00

0,00

0,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

777 832,00

5 138,00

782 970,00

01030

Izby rolnicze

11 000,00

888,00

11 888,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

11 000,00

888,00

11 888,00

01095

Pozostała działalność

27 000,00

4 250,00

31 250,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 000,00

4 250,00

31 250,00

750

Administracja publiczna

1 601 185,52

2 200,00

1 603 385,52

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 418 673,00

500,00

1 419 173,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 200,00

500,00

1 700,00

75095

Pozostała działalność

120 092,52

1 700,00

121 792,52

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

45 000,00

1 700,00

46 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

900 544,00

7 435,00

907 979,00

75405

Komendy powiatowe Policji

144,00

4,00

148,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

144,00

4,00

148,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

898 400,00

7 431,00

905 831,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 400,00

2 200,00

22 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 574,00

5 031,00

63 605,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

200,00

700,00

851

Ochrona zdrowia

97 981,00

2 481,00

100 462,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

89 981,00

2 481,00

92 462,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 981,00

2 481,00

30 462,00

852

Pomoc społeczna

1 094 433,00

- 18 000,00

1 076 433,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

173 328,00

- 8 000,00

165 328,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 300,00

100,00

1 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 889,00

- 8 000,00

118 889,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 800,00

- 100,00

1 700,00

85295

Pozostała działalność

80 000,00

- 10 000,00

70 000,00

3110

Świadczenia społeczne

80 000,00

- 10 000,00

70 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 000,00

- 5 126,00

874,00

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 000,00

- 5 126,00

874,00

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

- 5 126,00

874,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

111 775,00

10 000,00

121 775,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

111 775,00

10 000,00

121 775,00

3240

Stypendia dla uczniów

104 075,00

10 000,00

114 075,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 705 360,00

- 11 120,00

2 694 240,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

153 230,00

400,00

153 630,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 713,00

300,00

45 013,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 499,00

100,00

6 599,00

4260

Zakup energii

65 000,00

- 2 000,00

63 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

2 000,00

5 000,00

90002

Gospodarka odpadami

565 962,00

0,00

565 962,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

161 906,00

161 906,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

58 091,00

- 58 091,00

0,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

103 815,00

- 103 815,00

0,00

90095

Pozostała działalność

1 588 848,00

- 11 520,00

1 577 328,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

268 723,00

7 000,00

275 723,00

4480

Podatek od nieruchomości

710 131,00

3,00

710 134,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 500,00

- 8 523,00

12 977,00

Razem

13 273 346,39

- 6 992,00

13 266 354,39

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

55 914,00

0,00

55 914,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

42 530,00

0,00

42 530,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 235,00

1 521,34

5 756,34

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 790,00

- 34,54

3 755,46

4300

Zakup usług pozostałych

4 980,00

- 1 486,80

3 493,20

Razem

2 033 941,72

0,00

2 033 941,72

Ogółem

15 307 288,11

-8 478,80

15 300 296,11


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/14
Rady Gminy Narew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Ogólna wartość zadania

Planowane wydatki

Rok
2015

rok 2014
(9 -12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew

2014

754 299

739 832

209 621

73 481

456 730

2

600

60016

6050

Modernizacja dróg gminnych(Leśna - Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)

2014

100 000

100 000

100 000

3

720

72095

6057
6059

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część inwestycyjna

2014

213 566,27

213 566,27

32 034,94

181 531,33

4

750

75023

6060

Zakup zestawów komputerowych do UG Narew/5 zestawów/, szafy komputerowej, zasilaczy

2014

34 000

34 000

34 000

5

754

75412

6067
6069

Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego

2014

751 280

751 280

75 128

676 152

6

801

80195

6050

Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908m2

2014

171 721

171 721

171 721

7

801

80195

6060

doposażenie placu zabaw przy szkole

2014

10 256

10 256

10 256

8

900

90001

6057
6059

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi *

2014-2015

1 500 000

1 500 000

9

900

90015

6050

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew

2014

70 000

70 000

70 000

10

900

90002

6060

Zakup ciągnika i przyczepy do punktu zbiórki odpadów komunalnych gminy Narew

2014

161 906

161 906

161 906

11

900

90004

6050

Modernizacja parku w miejscowosci Narew

2014

93 020

90 020

31 309

58 711

12

900

90095

6060

Zakup rozdrabniacza do traw

2014

12 977

12 977

12 977

Ogółem

3 873 025,27

2 355 558,27

908 952,94

73 481

1 373 124,33

1 500 000

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama