reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/5/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 22 stycznia 2015r.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2015

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w wysokości 517.766zł, z tego :

- bieżące w wysokości 517.766zł,

- majątkowe w wysokości 0zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki w wysokości 517.766zł, z tego :

- bieżące w wysokości 373.766zł,

- majątkowe w wysokości 144.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4.000zł.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/5/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 22 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

517 766,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90002

Gospodarka odpadami

517 766,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

517 766,00

bieżące

razem:

517 766,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

517 766,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/5/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 22 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

758

Różne rozliczenia

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

513766

369766

369766

271532

98234

0

0

0

0

0

144000

90000

0

54000

90002

Gospodarka odpadami

513766

369766

369766

271532

98234

0

0

0

0

0

144000

90000

0

54000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

196000

196000

196000

196000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16642

16642

16642

16642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38680

38680

38680

38680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

5210

5210

5210

5210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15000

15000

15000

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

Zakup usług remontowych

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

400

400

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

65000

65000

65000

0

65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3100

3100

3100

0

3100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8500

8500

8500

0

8500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4430

Różne opłaty i składki

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4610

4610

4610

0

4610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1824

1824

1824

0

1824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

54000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54000

0

0

54000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90000

90000

0

0

Wydatki razem:

517766

373766

373766

271532

102234

0

0

0

0

0

144000

90000

0

54000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/5/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

rok budżetowy 2015 (6+7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

900

90002

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie oszczędzania energii

40 000

40 000

0

0

0

0

2

900

90002

Projekt "Instalacje odpadów komunalnych - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"

50 000

50 000

0

0

0

0

Ogółem

90 000

90 000

0

0

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama