Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 20c ust. 4 i 6
w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr131 poz. 1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658,z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r.Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz.458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz.642, poz. 811 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola, punkt przedszkolny oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego - 30 pkt.,

2) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu
w przedszkolu - 20 pkt.,

3) kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole przez rodzeństwo kandydata - 5 pkt.,

4) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów biorąc pod uwagę najstarszych kandydatów - 1pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 1: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola,

2) w § 2 pkt 2: oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

a) zatrudnienie - zaświadczenie z zakładu pracy,

b) prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

c) prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 30 dni przed złożeniem wniosku) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym,

3) w § 2 pkt 3: oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły - oświadczenie rodzica,

4) w § 2 pkt 4: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 4. 1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 2, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 3, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.

………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………..

(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

oświadczam, że:

· …………………………………………… (imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej) matka/opiekunka

prawna …………………………………………… (imię i nazwisko kandydata) pracuje / uczy się w trybie dziennym stacjonarnym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą1

· …………………………………………… (imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego) ojciec/opiekun

prawny ………………………………………………… (imię i nazwisko kandydata) pracuje / uczy się w trybie dziennym stacjonarnym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą1

i ………………………………… (imię i nazwisko kandydata) wymaga zapewnienia
w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pobytu całodziennego.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………… …………………………………………

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1 Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.

………………………………………..

imię i nazwisko

………………………………………..

(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy ,zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

oświadczam, że rodzeństwo ………………………………………… (imię i nazwisko kandydata),

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczać do przedszkola/szkoły

................................................................................................(nazwa placówki)

Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata: ...............................................................................

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………… …………………………………………

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe