Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr V/35/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r., poz.584) otrzymuje następujące brzmienie:

W skład Rady Pożytku wchodzi 12 członków, w tym:

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta;

2) trzech przedstawicieli Burmistrza;

3) sześciu przedstawicieli Organizacji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe