Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.244 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.244 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.620.319 zł:

- bieżące - 12.163.551 zł,

- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.450.234 zł:

- bieżące - 11.129.188 zł,

- majątkowe - 1.321.046 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

249 394,00

249 394,00

01095

Pozostała działalność

0,00

249 394,00

249 394,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

249 394,00

249 394,00

852

Pomoc społeczna

1 811 492,00

850,00

1 812 342,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

600,00

850,00

1 450,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600,00

850,00

1 450,00

1 841 829,00

250 244,00

2 092 073,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.620.319 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.163.551 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 456.768 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.768 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

249 394,00

249 394,00

01095

Pozostała działalność

0,00

249 394,00

249 394,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 500,00

1 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

257,00

257,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

37,00

37,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 096,00

3 096,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

244 504,00

244 504,00

852

Pomoc społeczna

1 811 492,00

850,00

1 812 342,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

600,00

850,00

1 450,00

3110

Świadczenia społeczne

588,00

833,00

1 421,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12,00

17,00

29,00

Razem:

1 841 829,00

250 244,00

2 092 073,00

Na ogólne wydatki w kwocie 12.450.234 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.129.188 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.870.099 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.300.446 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.569.653 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.568 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- przyznaniem dotacji na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe