Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 89/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 1281, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.815.219 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.681.554 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.111.577 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.409.189 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.707.516 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.111.577 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.701.673 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 406.030 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

145 036

w tym dochody bieżące

0

145 036

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

0

w tym dochody bieżące

0

0

w tym dochody majątkowe

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

145 036

w tym dochody bieżące

0

145 036

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

20 680

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

20 680

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

20 680

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

124 356

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

73 969

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

73 969

Rozdział 80110

Gimnazja

0

50 212

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

50 212

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0

175

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

175

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

4 780

149 816

w tym wydatki bieżące

4 780

149 816

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

4 780

4 780

w tym wydatki bieżące

4 780

4 780

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

4 524

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 524

0

§ 4810

Rezerwy

4 524

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

4 524

Rozdział 80104

Przedszkola

0

4 524

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

4 524

Dział 852

Pomoc społeczna

256

256

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

256

§ 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

255

§ 4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

1

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

256

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

256

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

145 036

w tym wydatki bieżące

0

145 036

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

20 680

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

20 680

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

20 680

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

124 356

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

73 969

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

33 184

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

40 054

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

731

Rozdział 80110

Gimnazja

0

50 212

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

3 773

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

45 944

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

495

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0

175

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

124

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

50

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

1

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe