reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 22/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 lipca 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, z jednej strony, a Powiatem Sejneńskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Sejneński - Piotr Franciszek Alszko,Wicestarosta Sejneński - Romuald Witkowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty Bykowskiej, z drugiej strony, o następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży niewidomym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczającym do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Sejneńskiego oraz nieuczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek a zamieszkałych na terenie Powiatu Sejneńskiego.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach (ul. Nowomiejska 10), dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, zwana dalej Poradnią.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1, Przekazujący zobowiązany jest przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach: 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", zgodnie z poniższymi zasadami:

1) koszt udzielenia pomocy o której mowa w § 1 na jedno dziecko wynosi 616,10 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych 10/100);

2) przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu dotację (w dwóch ratach):

a) w terminie do 31 lipca 2015 r. po otrzymaniu z Poradni wykazu dzieci i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego objętych pomocą o której mowa w § 1 w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.,

b) w terminie do 22 grudnia 2015 r. po otrzymaniu z Poradni wykazu dzieci i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego objętych pomocą o której mowa w § 1 w okresie lipiec-grudzień 2015 r.;

3) Poradnia przedstawia wykazy, o których mowa w pkt 2 w terminie do: 15 lipca i 08 grudnia 2015 r.;

4) wysokość dotacji określa się zgodnie z algorytmem: liczba dzieci objętych pomocą zgodna z wykazami o których mowa w pkt 2 x koszt udzielenia pomocy, o którym mowa w pkt 1.

2. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2015 r. nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

4. Niewykorzystana część dotacji przez Przyjmującego podlega zwrotowi na rzecz Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania rachunku bankowego Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. 1. Poradnia po realizacji niniejszego porozumienia złoży Przekazującemu informację zawierającą dane dotyczące liczby oraz zakresu pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego.

2. Przekazujący zastrzega sobie również prawo wglądu do dokumentacji, znajdującej się w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach, dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz Powiatu Sejneńskiego.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w §1.

§ 6. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532).

§ 8. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego, dwa dla Przekazującego oraz jeden egzemplarz otrzymuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

Starosta Sejneński


Piotr Franciszek Alszko


Wicestarosta Sejneński


Romuald Witkowski


Skarbnik Powiatu


Dorota Bykowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama