Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

§ 2. W Uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat, zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT

§ 1. Ustala się całkowity koszt jednej godziny usług opiekuńczych na kwotę 15,95 zł zgodnie z załączoną kalkulacją.

§ 2. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych określa Ośrodek Pomocy Społecznej w decyzji przyznającej usługi.

§ 3. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 4. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrażony w %

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %

Do 100%

0

101% - 150%

10

151% - 200%

20

201% - 250%

30

251% - 300%

50

301% - 400%

60

Powyżej 400%

100

§ 5. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wyrażony w %

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %

Do 100%

0

101% - 150%

10

151% - 200%

25

201% - 250%

35

251% - 300%

45

301% - 350%

75

351% - 400%

85

Powyżej 400%

100

§ 6. W przypadku przejściowej nieobecności świadczeniobiorcy w środowisku spowodowanej szczególną sytuacją osobistą lub zdrowotną, ww. odpłatność za usługi opiekuńcze nie będzie naliczana.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i w szczególności, gdy osoba lub rodzina:

1) ponosi zwiększone wydatki związane z długotrwałą chorobą i leczeniem,

2) poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,

3) ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej innej osoby lub w innych uzasadnionych okolicznościach.

§ 8. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę na konto Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

KALKULACJA
KOSZTU 1 GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPIEKUNKĘ MGOPS W DROHICZYNIE
KALKULACJĘ SPORZĄDZONO DNIA 12 CZERWCA 2015 R. W CELU USTALENIA KOSZTU 1 GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH:

I.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE OPIEKUNKI

1.510,00 ZŁ

STAŻ PRACY

302,00 ZŁ

PREMIA UZNANIOWA M-CZNIE 20% WYNAGR. ZASADNICZEGO

302,00 ZŁ

2.114,00 ZŁ

II.

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE /15,73%/

364,03 ZŁ

III.

ODPIS NA ZFS I ZFN /1 093,93 ZŁ ROCZNIE/

91,16 ZŁ

2.569,19 ZŁ

IV.

KOSZTY RZECZOWE:

NARZUT NA WYNAGRODZENIE I POCHODNE /25% OD W/W SUMY/

642,30 ZŁ

3.211,49 ZŁ

V.

PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY CZAS PRACY - 253 dni x 8 godzin = 2 024 godziny 2 024 godziny : 12 miesięcy = 169 godzin

VI.

KOSZT 1 GODZINY:

3.211,49 ZŁ : 169 GODZ. = 19,00 ZŁ

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe