Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 460 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/77/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego § 3 ust 1 pkt 1,2,3,4 otrzymują brzmienie.

1) w poprzek drogi - 20 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni - 20 zł;

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 20 zł;

4) wzdluż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową - 20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe