reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 1 października 2015r.

do porozumienia Nr 2/2014 z dnia 10 października 2014r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim" polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014r., poz. 3374)

zawarty w dniu 1 października 2015 r. w Kolnie, pomiędzy: Adres: ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, zwanym w dalszej treści umowy "Beneficjentem", reprezentowanym przez : Andrzeja Dudę - Burmistrza Miasta Kolno przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a

1. Gminą Filipów z siedzibą: 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, reprezentowaną przez Wójta - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

2. Gminą Grabowo z siedzibą: 18-507 Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, reprezentowaną przez Wójta - Andrzeja Piętkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

3. Gminą Hajnówka z siedzibą: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, reprezentowaną przez Wójta - Lucynę Smoktunowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

4. Gminą Krypno z siedzibą: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23 B, reprezentowaną przez Wójta - Marka Stankiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

5. Gminą Kulesze Kościelne z siedzibą: 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, reprezentowaną przez Wójta - Józefa Grochowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

6. Gminą Nowogród z siedzibą: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41, reprezentowaną przez Burmistrza - Józefa Piątka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

7. Gminą Radziłów z siedzibą: 19 - 213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, reprezentowaną przez Wójta - Krzysztofa Milewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

8. Gminą Zbójna z siedzibą: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowaną przez Wójta - Zenona Białobrzeskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwanych w dalszej treści umowy "Podmiotem Upoważnionym".

§ 1. Strony ustalają, że za zgodą Instytucji Wdrażającej Projekt oraz za zgodą wszystkich stron niniejszego porozumienia, do udziału w realizacji Projektu i zadania zostaje dopuszczony jako strona - Podmiot Upoważniony Miasto Łomża.

§ 2. Strony zgodnie oświadczają, że w uzupełnieniu zawartego porozumienia dodają przepis §4a regulujący kwestie zabezpieczeń i sankcji za nie wywiązywanie się stron z przyjętych w porozumieniu zobowiązań, o następującej treści:

Zabezpieczenia i sankcje za nie wywiązywanie się ze zobowiązań Porozumienia, rozliczanie kosztów.

1. Podmiot Upoważniony jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłową realizację swojej części projektu i za prawidłowe, terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Porozumienia.

2. Podmiot Upoważniony ponosi przed Beneficjentem odpowiedzialność finansową za prawidłową realizację swojej części Projektu, do wysokości otrzymanego dofinansowania, z uwzględnieniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego lub utrudniającego realizację Projektu. Odpowiedzialność ta obejmuje także działania osób trzecich, za działania których Podmiot Upoważniony ponosi odpowiedzialność.

3. Podmiot Upoważniony zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, pełnomocników i ekspertów.

4. Podmiot Upoważniony na zasadzie art. 393 Kodeksu cywilnego zobowiązuje się do zwrotu środków publicznych, otrzymanych na ponoszenie wydatków kwalifikowanych, w wypadku zaistnienia podstaw do zwrotu tych środków, bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej na zasadach obowiązujących Beneficjenta określonych w umowie o dofinansowanie.

5. Uregulowanie zawarte w ust 4, nie ogranicza prawa Instytucji Pośredniczącej do żądania zwrotu tych środków również od Beneficjenta jak od dłużnika solidarnego. W przypadku zwrotu środków przez Beneficjenta, Podmiot Upoważniony jest zobowiązany do zapłacenia Beneficjentowi odszkodowania w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu otrzymanemu przez Podmiot Upoważniony wraz z odsetkami i innymi należnościami. Jako zabezpieczenie zapłaty wymienionej wyżej kwoty, Podmiot Upoważniony zobowiązuje się wystawić na rzecz Beneficjenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa powinna upoważnić Beneficjenta do wypełnienia weksla na kwotę odpowiadającą kwocie przekazanego Podmiotowi Upoważnionemu dofinansowania wraz z odsetkami i innymi należnościami Beneficjenta w przypadku nie dokonania przez Podmiot Upoważniony zapłaty w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, a także do opatrzenia przez Beneficjenta tego weksla datą płatności według swojego uznania.

6. Weksel własny in blanco, o którym mowa w ust. 5 zostanie wystawiony i dostarczony w przez Podmiot Upoważniony w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.

7. Nie dostarczenie weksla w terminie wynikającym z ust. 6 powoduje wykluczenie Podmiotu Upoważnionego z Projektu.

8. Jeżeli z winy Podmiotu Upoważnionego, Umowa o dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana przez Instytucję Pośredniczącą, zobowiązany jest on do wypłaty odszkodowania wszystkim podmiotom uczestniczącym w Projekcie w wysokości utraconego przez nie dofinansowania.

9. Strony przekażą dotację dla miasta Kolno na rachunek bankowy 77 8754 0004 0000 8341 2000 0010 na pokrycie udziałów w kosztach administracyjnych, zarządzania i promocji realizacji zadania, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z uwzględnieniem okresu trwałości projektu ( zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-002/14-00 wynosi 5 lat) nie podlegające zwrotowi na zakończenie realizacji zadania. Dotacja rozliczona wg wielkości zadania jako koszty ryczałtowe do poniesienia przez Podmioty Upoważnione Porozumienia wynosi:

1) Gmina Filipów - 10 400 zł,

2) Gmina Grabowo - 6 140 zł,

3) Gmina Hajnówka - 5 900 zł,

4) Gmina Krypno - 10 910 zł,

5) Gmina Kulesze Kościelne - 5 800 zł,

6) Miasto Łomża - 36 700 zł,

7) Gmina Nowogród - 31 550 zł,

8) Gmina Radziłów - 12 900 zł,

9) Gmina Zbójna - 6 990 zł.".

§ 3. Przepis § 3. Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4) Podmioty Upoważnione przechowują dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji Projektu, przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.".

§ 4. Przepis §10. Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie zawarto w 20 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

3. Traci moc Porozumienie Międzygminne Nr 1/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego (Dz .Urz. Woj. Podlaskiego poz.2214).

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.".

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 6. W związku z przyjętymi niniejszym aneksem zmianami, strony przyjmują jednolity tekst Porozumienia nr 2/2014, o następującej treści:

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim" polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

1. Gmina Filipów z siedzibą: 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, reprezentowana przez Wójta - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

2. Gmina Grabowo z siedzibą: 18-507 Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, reprezentowana przez Wójta - Andrzeja Piętkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

3. Gmina Hajnówka z siedzibą: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, reprezentowana przez Wójta - Lucynę Smoktunowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

4. Miasto Kolno jednostka samorządu terytorialnego z siedzibą: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, reprezentowane przez Burmistrza - Andrzeja Dudę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

5. Gmina Krypno z siedzibą: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23 B, reprezentowana przez Wójta - Marka Stankiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

6. Gmina Kulesze Kościelne z siedzibą: 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, reprezentowana przez Wójta - Józefa Grochowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

7. Miasto Łomża jednostka samorządu terytorialnego z siedzibą: 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Mariusza Chrzanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

8. Gmina Nowogród z siedzibą: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41, reprezentowana przez Burmistrza - Józefa Piątka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

9. Gmina Radziłów z siedzibą: 19 - 213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, reprezentowana przez Wójta - Krzysztofa Milewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

10. Gmina Zbójna z siedzibą: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta - Zenona Białobrzeskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zawierają następujące porozumienie:

§ 1. Przedmiot porozumienia i czas trwania

1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pt. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim ", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności, zwany w dalszej części Porozumienia "Projektem".

2. Porozumienie zawarte jest na czas oznaczony, tj. okres przygotowania i realizacji Projektu oraz okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Za dzień zakończenia realizacji Projektu uznaje się dzień określony w harmonogramie realizacji Projektu i umowie o dofinansowanie.

3. Celem Projektu jest rekultywacja składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano.

4. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania polegającego na rekultywacji następujących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

1) Gmina Filipów - miejscowość Filipów Trzeci (działka o numerze geodezyjnym 384; powierzchnia niecki składowiskowej 0,50 ha);

2) Gmina Grabowo - miejscowość Golanki (działka o numerze geodezyjnym 54/4; powierzchnia niecki składowiskowej 0,40 ha)

3) Gmina Hajnówka - miejscowość Stare Berezowo (działka o numerze geodezyjnym 289; powierzchnia niecki składowiskowej 0,30 ha)

4) Miasto Kolno - miejscowość Kolno (307/1; 307/4; 308/1; 308/4; powierzchnia niecki składowiskowej 1,1 ha)

5) Gmina Krypno - miejscowość Zastocze (działki o numerach geodezyjnych 5,6, 7/1, 8, 9/5; powierzchnia niecki składowiskowej 0,60 ha);

6) Gmina Kulesze Kościelne - miejscowość Czarnowo Biki (działka o numerze geodezyjnym 183; powierzchnia niecki składowiskowej 0,40 ha);

7) Miasto Łomża - miejscowość Czartoria - Korytki Leśne (działka o numerze geodezyjnym 252, powierzchnia niecki składowiskowej 1,76 ha).

8) Gmina Nowogród - miejscowość Nowogród (działka o numerze geodezyjnym 582; powierzchnia niecki składowiskowej 1,71 ha);

9) Gmina Radziłów - miejscowość Radziłów (działki o numerach geodezyjnych 275 i 280/2; powierzchnia niecek składowiskowych 0,80 ha);

10) Gmina Zbójna - miejscowość Pianki (działka o numerze geodezyjnym 167/1; powierzchnia niecki składowiskowej 0,30 ha),

5. Gmina Filipów, Gmina Grabowo, Gmina Hajnówka, Gmina Krypno, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowogród, Gmina Radziłów, Gmina Zbójna i Miasto Łomża oświadczają, iż powierzają realizację zadania określonego w ust. 1 dla Miasta Kolno która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.

6. Gmina Filipów, Gmina Grabowo, Gmina Hajnówka, Gmina Krypno, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowogród, Gmina Radziłów, Gmina Zbójna i Miasto Łomża są Podmiotami Upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

§ 2. Status Partnerstwa

1. Koordynatorem Projektu jest Miasto Kolno, które zobowiązuje się do występowania w roli Beneficjenta w staraniu o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w ramach Projektu, na co Podmioty Upoważnione wyrażają zgodę.

2. Gmina Filipów, Gmina Grabowo, Gmina Hajnówka, Gmina Krypno, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowogród, Gmina Radziłów, Gmina Zbójna i Miasto Łomża są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

3. Wszystkie działania podejmowane przez Beneficjenta i Podmiot Upoważniony, w ramach realizowanego wspólnie Projektu, muszą być zgodne z Umową o dofinansowanie Projektu i przepisami prawa.

§ 3. Zakres obowiązków Beneficjenta i Podmiotu Upoważnionego

1. Postanowienia ogólne

1) Beneficjent i Podmiot Upoważniony wspólnie opracowują Projekt i wniosek o dofinansowanie.

2) Beneficjent jest stroną Umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu.

3) Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4) Podmioty Upoważnione przechowują dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji Projektu, przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5) Nakłady poczynione w wyniku robót infrastrukturalnych obejmujących Projekt stają się własnością Podmiotu Upoważnionego.

6) Podmioty Upoważnione zobowiązują się do zabezpieczenia w swoich budżetach w okresie realizacji Projektu środków finansowych na realizację swoich zadań.

7) Szczegółowe określenie kosztów zostanie umieszczone w Harmonogramie Projektu (będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu)

8) Strony porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów wykonawstwa inwestycji i kosztów nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie w wysokościach zależnych od wartości kosztów rekultywacji terenu składowiska.

2. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 Uchwały, mają być:

1) Środki europejskie przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (do 85 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji);

2) Wkład własny uczestniczących w Projekcie Gmin: 966 334,86 PLN

3) Koszty całkowite przedsięwzięcia wynoszą: 6 665 613,75PLN

4) Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wynoszą: 6 442 232,40 PLN

3. Strony Porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów wykonawstwa inwestycji i kosztów nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie w wysokościach zależnych od wartości kosztów rekultywacji terenu składowiska.

1) Strony Porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów związanych z kosztami przygotowania programu edukacyjnego, kosztów administracyjnych, kosztów związanych z zarządzaniem projektu oraz promocji projektu ponosić będą w wysokości odpowiadającej udziałowi finansowemu Partnera w projekcie.

2) Szczegółowe określenie kosztów zostanie umieszczone w Harmonogramie Projektu (będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu)

3) Realizacja przedmiotu Porozumienia będzie również finansowana w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w wysokości do 85 % maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Beneficjent jest zobowiązany, uprawniony i ponosi odpowiedzialność za:

1) Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej zmian.

2) Realizację Projektu w zakresie kompetencji określonych w Porozumieniu zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz zasadami wynikającymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym zasada dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji.

3) Egzekwowanie zobowiązań od Podmiotów Upoważnionych, określonych w Porozumieniu, umowie o dofinansowaniu i przepisach prawa.

4) Sporządzanie i przedstawienie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych.

5) Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych własnych przychodów, kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu.

6) Zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów do kontroli.

7) Zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności oraz przekazywanie refundacji Podmiotowi Upoważnionemu.

8) Pełnienie funkcji jedynego podmiotu właściwego do kontaktów z Instytucją Wdrażającą i Pośredniczącą.

9) Zgromadzenia od Podmiotu Upoważnionego wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia Projektu, a także do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności.

10) Rozliczenia otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.

11) Współpracy z upoważnionymi instytucjami w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu.

5. Podmioty Upoważnione są zobowiązane i odpowiedzialne za:

1) Realizację projektu w zakresie określonym w Porozumieniu zgodnie z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji.

2) Współpracę z Beneficjentem przy sporządzaniu przez Beneficjenta wniosku o płatność dla Projektu, w tym jego części sprawozdawczej, przekazywania Beneficjentowi dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu niezbędnej do poświadczenia wydatków ujętych we wniosku o płatność.

3) Udostępniania Beneficjentowi na jego wniosek dokumentacji związanej z realizowanym Projektem.

4) Niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji Projektu lub jakiejkolwiek zmiany w Projekcie.

5) Stosowania odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego przez Podmiot Upoważniony dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją Projektu.

6) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu w części powierzonej Podmiotowi Upoważnionemu.

7) Poddania się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji oraz miejsc realizacji Projektu.

8) Zawierania umów przez Podmioty Upoważnione w zakresie zadań związanych z realizacją Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach POIiŚ opisanymi w Podrozdziale 5.5 "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

9) Współpracę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przez Beneficjenta podmiotem pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru.

10) Wskazania rachunku bankowego projektu w wybranym przez siebie banku, który będzie jedynym rachunkiem służącym do rozliczeń w ramach realizowanego Projektu pomiędzy Beneficjentem a każdym Podmiotem Upoważnionym.

§ 4. Zasady finansowania i rozliczania Projektu

1. Beneficjent ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie projektu przed instytucją finansującą.

2. Beneficjent upoważnia Podmiot Upoważniony do ponoszenia kosztów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, w określonym przez harmonogram zakresie robót przewidzianych dla Podmiotu Upoważnionego.

3. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w formie zaliczki lub jako refundację poniesionych wydatków na podstawie złożonych wniosków o płatność.

4. W przypadku braku zaliczek, środki na realizację Projektu będzie zapewniał Podmiot Upoważniony, proporcjonalnie do swojego udziału w Projekcie.

5. Przekazanie środków pieniężnych przez Beneficjenta na rzecz Podmiotu Upoważnionego zależne będzie od tego, czy Podmiot Upoważniony wywiązał się ze swoich obowiązków wynikających z realizacji Projektu, a w szczególności z zapisami niniejszego Porozumienia.

6. Konsekwencje związane z zakwestionowaniem przez uprawnioną instytucję prawidłowości kwalifikacji poniesionych przez Podmiot Upoważniony wydatków ponosi Podmiot Upoważniony. Beneficjent nie odpowiada wobec Podmiotu Upoważnionego za wstrzymanie całości lub części finansowania projektu z powodu błędnego lub niewłaściwego przygotowania przez Podmiot Upoważniony dokumentacji lub informacji wchodzących w skład przygotowywanych sprawozdań okresowych i końcowych oraz wniosków płatniczych.

7. Wszystkie koszty niekwalifikowane, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, związane z daną inwestycją wynikłe w trakcie realizacji Projektu zostaną pokryte przez Podmiot Upoważniony, którego dotyczą.

8. Beneficjent i Podmiot Upoważniony prowadzą odrębną księgowość w zakresie realizowanego Projektu, przy czym:

1) Beneficjent ujmuje w księgach rachunkowych wyłącznie własne przychody, dochody, koszty lub wydatki związane z realizacją Projektu. Beneficjent realizując powierzone zadania w określonym dla niego zakresie, przedkłada do rozliczenia faktury do Instytucji Wdrażającej wystawione na siebie oraz dokonuje zapłaty ze swojego rachunku w zakresie określonym umową z wykonawcą.

2) Podmiot Upoważniony stosuje odrębny system księgowania lub odrębny kod księgowy dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją Projektu. Podmiot Upoważniony realizując powierzone zadania w określonym dla niego zakresie, przedkłada do rozliczenia faktury do Beneficjenta, wystawione na siebie oraz dokonuje zapłaty ze swojego rachunku w zakresie określonym umową z wykonawcą. Podmiot Upoważniony przedkłada wszelkiego rodzaju rozliczenia Beneficjentowi, będącemu stroną w Umowie o dofinansowanie, który ostatecznie rozlicza się z Instytucją Wdrażającą.

§ 4a. Zabezpieczenia i sankcje za nie wywiązywanie się ze zobowiązań
Porozumienia, rozliczanie kosztów.

1. Podmiot Upoważniony jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłową realizację swojej części projektu i za prawidłowe, terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Porozumienia.

2. Podmiot Upoważniony ponosi przed Beneficjentem odpowiedzialność finansową za prawidłową realizację swojej części Projektu, do wysokości otrzymanego dofinansowania, z uwzględnieniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego lub utrudniającego realizację Projektu. Odpowiedzialność ta obejmuje także działania osób trzecich, za działania których Podmiot Upoważniony ponosi odpowiedzialność.

3. Podmiot Upoważniony zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, pełnomocników i ekspertów.

4. Podmiot Upoważniony na zasadzie art. 393 Kodeksu cywilnego zobowiązuje się do zwrotu środków publicznych, otrzymanych na ponoszenie wydatków kwalifikowanych, w wypadku zaistnienia podstaw do zwrotu tych środków, bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej na zasadach obowiązujących Beneficjenta określonych w umowie o dofinansowanie.

5. Uregulowanie zawarte w ust 4, nie ogranicza prawa Instytucji Pośredniczącej do żądania zwrotu tych środków również od Beneficjenta jak od dłużnika solidarnego. W przypadku zwrotu środków przez Beneficjenta, Podmiot Upoważniony jest zobowiązany do zapłacenia Beneficjentowi odszkodowania w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu otrzymanemu przez Podmiot Upoważniony wraz z odsetkami i innymi należnościami. Jako zabezpieczenie zapłaty wymienionej wyżej kwoty, Podmiot Upoważniony zobowiązuje się wystawić na rzecz Beneficjenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa powinna upoważnić Beneficjenta do wypełnienia weksla na kwotę odpowiadającą kwocie przekazanego Podmiotowi Upoważnionemu dofinansowania wraz z odsetkami i innymi należnościami Beneficjenta w przypadku nie dokonania przez Podmiot Upoważniony zapłaty w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, a także do opatrzenia przez Beneficjenta tego weksla datą płatności według swojego uznania.

6. Weksel własny in blanco, o którym mowa w ust. 5 zostanie wystawiony i dostarczony w przez Podmiot Upoważniony w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.

7. Nie dostarczenie weksla w terminie wynikającym z ust. 6 powoduje wykluczenie Podmiotu Upoważnionego z Projektu.

8. Jeżeli z winy Podmiotu Upoważnionego, Umowa o dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana przez Instytucję Pośredniczącą, zobowiązany jest on do wypłaty odszkodowania wszystkim podmiotom uczestniczącym w Projekcie w wysokości utraconego przez nie dofinansowania.

9. Strony przekażą dotację dla miasta Kolno na rachunek bankowy 77 8754 0004 0000 8341 2000 0010 na pokrycie udziałów w kosztach administracyjnych, zarządzania i promocji realizacji zadania, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z uwzględnieniem okresu trwałości projektu ( zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-002/14-00 wynosi 5 lat) nie podlegające zwrotowi na zakończenie realizacji zadania. Dotacja rozliczona wg wielkości zadania jako koszty ryczałtowe do poniesienia przez Podmioty Upoważnione Porozumienia wynosi:

1) Gmina Filipów - 10 400 zł,

2) Gmina Grabowo - 6 140 zł,

3) Gmina Hajnówka - 5 900 zł,

4) Gmina Krypno - 10 910 zł,

5) Gmina Kulesze Kościelne - 5 800 zł,

6) Miasto Łomża - 36 700 zł,

7) Gmina Nowogród - 31 550 zł,

8) Gmina Radziłów - 12 900 zł,

9) Gmina Zbójna - 6 990 zł.

§ 5. Zamówienia publiczne

1. Beneficjent i Podmiot Upoważniony zobowiązują się stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

2. W przypadku, gdy zgodnie z prawem krajowym lub wspólnotowym dla umów zawieranych w celu wykonania niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych, Podmiot Upoważniony jest zobowiązany wydatkować przyznane środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców.

§ 6. Sprawozdawczość, monitoring i kontrola

1. Beneficjent i Podmiot Upoważniony zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń.

2. Beneficjent i Podmioty Upoważnione zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie wszelkie istotne informacje związane z realizacją Projektu.

3. Beneficjent odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji Projektu.

4. Podmiot Upoważniony zobowiązany jest do:

1) Poddania się kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje, w tym do udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu.

2) Współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą,

3) Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu.

4) Informowania Beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania, w szczególności dotyczące incydentalnych dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie, możliwości odzyskania VAT-u uznanego za kwalifikowalny i innych zdarzeń powodujących obniżenie kwoty dofinansowania.

5) Refundacja poniesionych środków będzie przekazywana Podmiotowi Upoważnionemu poprzez Beneficjenta w formie rozliczeń na podstawie wystawionych dokumentów obciążających. Za dokumenty obciążające rozumie się dokumenty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

6) Podmiot Upoważniony wskaże konto/subkonto bankowe, na które będą przekazywane środki pochodzące z refundacji.

7) Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Podmiotu Upoważnionego, co Podmiot Upoważniony potwierdza składając stosowne oświadczenie.

8) Szczegółowe procedury dotyczące obiegu dokumentów i sposobu rozliczeń pomiędzy Beneficjentem i Podmiotem Upoważnionym oraz zasadami i terminami składania wniosków o płatność określone zostaną po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 7. Informacja i promocja Zarówno Beneficjent, jak i Podmiot Upoważniony zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej informacji o realizowanym Projekcie, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1-169).

§ 8. Rezygnacja i dopuszczenie do udziału w projekcie Podmiotu Upoważnionego, rozwiązanie Porozumienia

1. Beneficjent może wypowiedzieć Porozumienie Podmiotowi Upoważnionemu ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Podmiot Upoważniony nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Porozumieniu, umowie o dofinansowanie i obowiązującym prawie lub cel projektu nie może być zrealizowany.

2. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, Podmiot Upoważniony zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Porozumienia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, Podmiotowi Upoważnionemu nie przysługuje odszkodowanie.

4. Dopuszczenie do projektu innego uczestnika, jest możliwe na jego pisemny wniosek pod warunkiem otrzymania jednomyślnej zgody Instytucji Wdrażającej oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w Projekcie.

5. Porozumienie wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań lub w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIiŚ.

6. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić za porozumieniem Stron, w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 9. Rozwiązywanie sporów

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Beneficjent i Podmioty Upoważnione będą się starali rozwiązywać polubownie.

2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Beneficjenta jest wiążące.

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie zawarto w 20 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

3. Traci moc Porozumienie Międzygminne Nr 1/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego (Dz .Urz. Woj. Podlaskiego poz.2214).

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.".

Wójt Gminy Grabowo


Andrzej Piętka


Wójt Gminy Filipów


Sylwester Koncewicz


Wójt Gminy Hajnówka


Lucyna Smoktunowicz


Burmistrz Miasta Kolno


Andrzej Duda


Wójt Gminy Krypno


Marek Stankiewicz


Wójt Gminy Kulesze Kościelne


Józef Grochowski


Prezydent Miasta Łomża


Mariusz Chrzanowski


Burmistrz Nowogrodu


Józef Piątek


Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Skarbnik Gminy Grabowo


Edyta Mosakowska


Skarbnik Gminy Filipów


Katarzyna Rusanowska


Skarbnik Gminy Hajnówka


Luba Nowik


Skarbnik Miasta Kolno


Katarzyna Dorota Siedlecka


Skarbnik Gminy Krypno


Ewa Kupiec


Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne


Ewa Klewinowska


Skarbnik Miasta Łomża


Elżbieta Parzych


Skarbnik Gminy Nowogród


Alicja Ewa Sudół


Skarbnik Gminy Radziłów


Anna Jakubczyk


Skarbnik Gminy Zbójna


Izabela Popielarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama