reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/46/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem7.791.352,03 zł.

a) bieżące w wysokości6.333.401,03 zł.

b) majątkowe w wysokości1.457.951,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem7.823.832,03 zł.

a) bieżące w wysokości6.197.353,03 zł.

b) majątkowe w wysokości1.626.479,00 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.730 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.730zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2015r.", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 435.130zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 402.650zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 7 ust 1, otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

§ 8. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku", który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. § 13 ust 1, otrzymuje brzmienie " Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Koszty finansowe poniesione do 31.12.2014

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

801

80101

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gminazjum w Surażu - dokumentacja projektowa oraz wykonastwo rozbudowy kotłowni olejowej

151 825

8 845

142 980

21 447

0

0

121 533

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

2.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej we wsi Doktorce (dokumentacja i wykonastwo)

44 000

0

44 000

17 000

0

0

27 000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

3.

750

75095

Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności wojeództwa podlaskiego - cz.II Administracja samorządowa ogółem 155.593zł. w tym a) koszty inwestycyjne 151.707 b) koszty bieżące 3.886

152 066

35 727

116 339

17 451

0

0

98 888

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

4.

400

40003

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraż wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej ". - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów w kwocie 15.000zł.

1 015 000,00

0,00

1 015 000

15 000

0

200 000

800 000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

5.

921

92109

Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę światlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Doktorce - dokumentacja techniczna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

16 000,00

0

16 000

16 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

6.

600

60016

Remont ul.Rynek Kościelny w Surażu wraz zagospodarowaniem terenu- dokumentacja techniczna

25 000,00

0

25 000

25 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

7.

921

92109

Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę światlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Kowale -aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

16 999,91

8 999,91

8 000

8 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

8.

600

60016

Remont drogi we wsi Kowale - aktualizacja dokumentacji techniczna

649 417,00

10 500,00

5 000

5 000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

Ogółem

2 070 308

64 072

1 372 319

124 898

0

200 000

1 047 421

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

435 130,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

435 130,00

Rozchody ogółem:

402 650,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

138 250,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

264 400,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

600

60014

6300

Powiat Białostocki

celowa

250.000,-

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surażu

Podmiotowa

163.100,-

921

92116

2480

Biblioteka

Podmiotowa

2.000,-

Ogółem

415.100,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

921

92120

2720

Zadanie w zakresie ochrony zabytków

Celowa

30.000,-

921

92195

2360

Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie

Celowa

100,-

926

92605

2820

Zadanie w zakresie upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej w gminie

Celowa

20.000,-

754

75412

6230

OPS Suraż - zakup motopompy

Celowa

1.160,-

Ogółem

51.260,-

Razem kwoty dotacji:

466.360,-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 września 2015 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach:
- 01095 Pozostała działalność o kwotę 30.000zł. z tytyłu sprzedaży gruntów rolnych (Zawyki , Doktorce),
- 75023 Urzędy miast i gmin o kwotę 8.800 dochody z tytułu zwrotu przez SGGN dotacji na budowę małej infrastruktury (pole biwakowe Suraż ) energii elektrycznej od najemców,
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5.353 na podstawie pisma DBŁ.3101-6-2/18/15 Krajowego Biura Wyborczego dotacja na wybory;
- 75615 Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.202.zł. dochody z tytułu odsetek od podatków oraz rekompensaty utraconych dochodów,
- 75616 podatki od osób fizycznych z tytułu spadków i darowizn o kwotę 1.000zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24.723,95zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2015 AK Wojewody Podlaskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok,
- 75618 wpływy z opłat stanowiących dochód jst z tytułu opłaty eksploatacyjnej (1.565)
i dochodów za zezwolenia alkoholowe (9.000),
- 80101 Szkoły podstawoweo kwotę 1.300zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2015 BB Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej z Rządowego programu "Książki naszych marzeń" ,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 435,63 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015 BB Wojewody Podlaskiego dotacja na podręczniki,
- 85216 Zasiłki stałe o kwotę 4.711zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.418.2015 MA Wojewody Podlaskiego,
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.163zł. środki od komitetu za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziałach:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000zł. przesunięcie między działami z tytułu wykonanych dochodów w rozdziale 01095 Pozostała działalność
- 75616 podatki od osób fizycznych z tytułu odsetek o kwotę 1.000zł.
- 75621 Udziały gmin w podatkach od osób prawnych o kwotę 900zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.000zł. zwrot z PUP,
- 80104 Przedszkola o kwotę 10.000zł. niższe niż zakładano wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu oraz przesunięciu między działami celem prawidłowej realizacji budżetu:
- 60016 Drogi gminne m.in. na zakup znaków drogowych i kostki brukowej (3.000zł.), na podstawie zmiany wniosku sołectwa Rynki środki kwotę 9.347zł przeznacza się na remont drogi w Rynkach, kwotę 5.000zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej drogi w Kowalach;
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - m.in. reklama Gminy w Polskich Książkach Internetowych na kwotę 400zł.
- 75095 Pozostała działalność na zakup wiązanek okolicznościowych, pucharów (500zł.), koszty komornicze (400zł.), usługi pocztowe, prowizję bankową (500zł.),
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę 5.353 na koszty zwiazane z przygotowaniem wyborów,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 1.400zł. za udział czterech drużyn
w powiatowych zawodach pożarniczych,
- 80101 Szkoły podstawowe na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu i nauczanie indywidualne w kwocie (67.200zł.), remont dachu na kotłowni i hali sportowej (11.100zł.), wpłatę na PFRON (1.200zł.), opracowanie wstępnych koncepcji do projektów z UE
" Podniesienie poziomu wiedzy edukacyjnej uczniów ZSiPOW w Surażu (1.500zł.), na zakup książek do biblioteki szkolnej z Rządowego programu "Książki naszych marzeń" 1.625zł
w tym 20% wkładu gminy,
- 80104 Przedszkola zmniejszono o kwotę 34.000zł.w związku z przeniesieniem etatu nauczyciela z przedszkola do szkoły na nauczanie początkowe,
- 80110 Gimnazja na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu i nauczanie indywidualne
w kwocie (58.100zł.), wpłatę na PFRON (1.200zł.), opracowanie wstępnych koncepcji do projektów z UE " Podniesienie poziomu wiedzy edukacyjnej uczniów ZSiPOW w Surażu (1.500zł.),
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 435,63 na zakup podręczników,
- 80195 Pozostała działalność przesunięto kwotę 106.300zł. na wynagrodzenia i wydatki
w oświacie,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. na wynagrodzenia GKRPA, umowę
z animatorem na zajęcia sportowe, opłatę biegłych sądowych (7.000zł.), opłaty sądowe (2.000zł.),
- 85216 Zasiłki stałe na kwotę 4.711zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej na częściowe wynagrodzenie pracownika socjalnego (3.500zł.), badania okresowe (365zł.), usługi pocztowe, bankowe, BHP (500zł.)
- 85401 Świetlice szkolne na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu, godziny zastępcze
w kwocie (9.900zł.),
- 85415 Stypendia szkolne - 2.300zł. przeznacza się jako 20% wkładu własnego gminy na stypendia socjalne,
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 28.633,95zł. za energię elektryczną
- 90017 Zakład gospodarki komunalnej na wynagrodzenie za wykonanie tablicy informacyjnej przy urzędzie (820zł.), energię elektryczną (1.000zł.),
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja w kwocie 5.000zł. dla MGOK na remont schodów, przesunięto między paragrafami kwotę 782zł. na usługi telekomunikacyjne
w związku ze zmianą klasyfikacji,

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama